Informacja O Ochronie Prywatności Danych Osobowych BNY Mellon W Regionie EMEA

Jednostką stowarzyszoną BNY Mellon odpowiedzialną za dane osobowe będzie jednostka stowarzyszona BNY Mellon określona w umowie o pracę albo umowie o świadczenie usług („BNY Mellon”, „my”, „nas”), która będzie również administratorem Państwa danych osobowych. Ponadto, gdy dane osobowe są przetwarzane przez innych członków Grupy BNY Mellon do ich własnych niezależnych celów, członkowie Grupy BNY Mellon będą niezależnymi administratorami Państwa danych osobowych.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności danych osobowych w regionie EMEA („Informacja”) zastępuje istniejącą Informację o ochronie prywatności danych osobowych w regionie EMEA. Niniejsza Informacja wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe pracowników, w tym:

 

Możemy okresowo zmieniać niniejszą Informację w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi i sposobem prowadzenia naszej działalności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności postaramy się poinformować Państwa o tym w intranecie BNY Mellon albo pocztą elektroniczną („Powiadomienie o zmianie”).

 

Jakie Dane Przetwarzamy?

Jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy, możemy gromadzić następujące dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Informacji:

 • Dane osobowe: tytuł, imię i nazwisko, poprzednie nazwisko albo nazwisko panieńskie, płeć, narodowość, stan cywilny, data urodzenia, wiek, osobiste dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu albo numer telefonu komórkowego, adres e-mail), krajowy numer identyfikacyjny, dane imigracyjne i dotyczące zdolności do podjęcia pracy, prawo jazdy, umiejętności językowe, dane kontaktowe rodziny/osób pozostających na utrzymaniu/do kontaktu w nagłych przypadkach, dane dotyczące jakiejkolwiek niepełnosprawności i uzasadnionych koniecznych dostosowań z tym związanych;
 • Dane rekrutacyjne i dotyczące doboru kandydatów: umiejętności i doświadczenie, kwalifikacje, referencje, CV oraz aplikacja, dane dotyczące rozmowy rekrutacyjnej i oceny, wywiad środowiskowy i informacje dotyczące weryfikacji (np. wyniki sprawdzenia zdolności kredytowej, sankcji finansowych i podstawowego sprawdzenia karalności dotyczącego niezatartych skazań), weryfikacja prawa do podjęcia pracy, dane dotyczące wyników aplikacji, dane dotyczące złożonych Państwu ofert;
 • Dane dotyczące zatrudnienia: umowa o pracę albo zlecenie, dane dotyczące umowy o pracę (np. adres służbowy, numer telefonu, adres e-mail), numer pracownika albo listy płac, zdjęcie, domyślne godziny pracy w miejscu pracy, domyślny język, strefa czasowa i waluta w miejscu pracy, identyfikator pracownika i identyfikatory w różnych systemach, przebieg kariery, przydzielona jednostka biznesowa albo grupa, struktura podległości, rodzaj zatrudnienia jako pracownik kontraktowy/pracownik zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, daty rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia/umowy, warunki zatrudnienia, centrum kosztów, stanowisko i opis stanowiska pracy, godziny pracy i schemat pracy, dane dotyczące zatrudnienia w pełnym albo niepełnym wymiarze godzin, data rozwiązania/wygaśnięcia umowy, przyczyna rozwiązania, ostatni dzień pracy, rozmowa związana z zakończeniem zatrudnienia, referencje dla potencjalnych pracodawców, status (aktywny/nieaktywny/zwolniony), nazwa stanowiska, przyczyna jakiejkolwiek zmiany dotyczącej stanowiska i data zmiany;
 • Informacje regulacyjne: dokumentacja dotycząca Państwa rejestracji przez właściwy organ regulacyjny, status regulacyjny, w tym dane dotyczące karalności albo wywiad dotyczący wiarygodności kredytowej, które mogą być niezbędne, oraz wszelkie świadectwa regulacyjne i referencje;
 • Dane dotyczące wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych: dane dotyczące wynagrodzenia (w tym dane dotyczące pensji/planu godzinowego/płatności/opłat ustalonych w umowie, jeżeli dotyczy, zasiłku, liczby godzin nadliczbowych, programu świadczeń dodatkowych i prowizji), płatności za urlopy/nieobecność (np. ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie chorobowe, ekwiwalent za urlop ze względów rodzinnych), dane konta bankowego, wykształcenie, numer ubezpieczenia społecznego, dane podatkowe, dane zewnętrznego odbiorcy świadczeń (np. oświadczenie woli i dane dotyczące osób pozostających na utrzymaniu), dane dotyczące otrzymywanych świadczeń dodatkowych albo świadczeń, do otrzymania których są Państwo uprawnieni, data początkowa wypłacania świadczeń, roszczenia o pokrycie kosztów i płatności, pożyczki, potrącenia, ustalenia dotyczące świadczeń w zamian za rezygnację z części wynagrodzenia, vouchery na opiekę nad dziećmi, program udziałów pracowniczych, dane i umowy;
 • Dane dotyczące urlopów: dokumentacja dotycząca obecności, dokumentacja dotycząca nieobecności (w tym daty i kategorie urlopów/wnioski urlopowe i zatwierdzenia), daty dni wolnych do pracy, wnioski i zatwierdzenia oraz dane dotyczące urlopów ze względów rodzinnych albo innych specjalnych albo ustawowych urlopów;
 • Dane dotyczące zarządzania nieobecnościami: historia nieobecności, oświadczenia o zdolności do pracy, dane dotyczące niepełnosprawności, dane dotyczące wpływu pracy i ułatwień, dane dotyczące leczenia i rokowań, komunikacja z przełożonym i Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR), rozmowy przeprowadzane przy powrocie do pracy, dokumentacja ze spotkań, sprawozdania medyczne, sprawozdania dotyczące chorób zawodowych;
 • Dane dotyczące procedur elastycznych godzin pracy: wnioski, rozpatrzenia, korespondencja, notatki ze spotkań i dokumentacja wyników;
 • Dane dotyczące zarządzania wynikami: informacje zwrotne od współpracowników i przełożonych, dane dotyczące planów i oceny wyników, wyniki i cele, oceny i dokumentacja programów rozwijania talentów, programy sukcesji stanowisk, formalna i nieformalna dokumentacja procesu zarządzania wynikami pracy;
 • Dane dotyczące szkoleń i rozwoju: dane dotyczące potrzeb związanych ze szkoleniem i rozwojem albo przeprowadzonymi szkoleniami albo ocenami;
 • Dane dotyczące postępowań dyscyplinarnych i zażaleń: zarzuty, skargi, notatki z czynności wyjaśniających i postępowań, dokumentacja i wyniki;
 • Dane dotyczące BHP: kontrole BHP, wnioski o przeprowadzenie kontroli BHP i jej wyniki, oceny ryzyka, zgłoszenia incydentów;
 • Dane dotyczące monitorowania: nagrania telewizji przemysłowej, login do systemu i budynku oraz rejestry dostępu, dokumentacja dotycząca pobrań i wydruków, dokumentacja dotycząca rozmów telefonicznych albo spotkań, dane przechwycone przez programy ochrony bezpieczeństwa IT oraz filtry;
 • Dane dotyczące roszczeń pracowników, skarg oraz ujawnień: przedmiot sporu sądowego albo skargi dotyczącej zatrudnienia albo umowy, ugoda osiągnięta przed złożeniem roszczenia, korespondencja, rozmowy dotyczące ugody, dokumentacja dotycząca rozpatrywania roszczenia, zaangażowanie pracownika w zgłaszanie incydentów i ujawniania danych;
 • Dane dotyczące równości i różnorodności (jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów prawa i podane dobrowolnie): dane dotyczące płci, wieku, rasy, narodowości, przekonań religijnych i seksualności (zgłaszane anonimowo do celów monitorowania równych szans); oraz
 • Wszelkie inne dane osobowe podawane nam przez Państwa w okresie zatrudnienia ustnie albo w formie pisemnej.

 

Dane Wrażliwe i Szczególne Kategorie Danych Osobowych

Jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy, możemy gromadzić i przetwarzać ograniczoną liczbę następujących danych osobowych należących do szczególnych kategorii, określanych niekiedy jako „wrażliwe dane osobowe”:

 • dane dotyczące stanu zdrowia, w tym wszelkie uzasadnione ułatwienia, które na mocy przepisów prawa możemy być zobowiązani uwzględnić w ustaleniach dotyczących zatrudnienia (należy mieć na uwadze, że nie jest to dozwolone w Austrii, Belgii, Niemczech, Holandii);
 • dane ujawniające pochodzenie rasowe albo etniczne (należy mieć na uwadze, że nie jest to dozwolone w Belgii, Francji, Niemczech, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Polsce);
 • dane sądowe, w tym wyniki weryfikacji karalności albo kartotek policyjnych, które mogą obejmować dane dotyczące popełnionych przestępstw, zarzucanych przestępstw oraz wyroków i dane z innych źródeł wywiadowczych (z zastrzeżeniem stosownych przepisów prawa miejscowego i okresów przechowywania dokumentacji) (należy mieć na uwadze, że nie jest to dozwolone w Niemczech, chyba że przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych jest bezpośrednio związane z funkcją, którą będzie pełnić kandydat na pracownika albo funkcją pracownika);
 • Członkostwo w pracowniczych organach przedstawicielskich;
 • stan cywilny i bliscy krewni; oraz
 • opinie polityczne, przekonania religijne albo inne podobne przekonania i orientacja seksualna, jeżeli zdecydują się Państwo podać nam jakiekolwiek tego rodzaju dane (należy mieć na uwadze, że nie jest to dozwolone we Francji, w Niemczech (z wyjątkiem podatku kościelnego), Holandii, Polsce).

 

W Jaki Sposób BNY MELLON Gromadzi Dane?

Gromadzimy dane osobowe z wielu źródeł, jednak w większości przypadków bezpośrednio od Państwa. Przeważnie będą Państwo przekazywać tego rodzaju dane bezpośrednio do naszych przełożonych albo osoby do kontaktu z miejscowego Działu HR albo wprowadzać je do naszych systemów (na przykład za pośrednictwem serwisu Employee Self Service (eSS), w związku z udziałem w procesach HR, w wiadomościach e-mail i wiadomościach przekazywanych za pośrednictwem komunikatorów, które mogą być rejestrowane elektronicznie albo ręcznie). Ponadto pozostałe Państwa dane będą pochodzić od przełożonych, z Działu HR albo czasami od współpracowników.

 

Jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy, możemy również pozyskiwać pewne dane od osób trzecich, np. referencje od poprzedniego pracodawcy, sprawozdania medyczne od zewnętrznych specjalistów, dane od organów podatkowych, świadczeniodawców albo w przypadku, gdy zatrudniamy podmiot zewnętrzny do przeprowadzenia weryfikacji danych albo czasami od klientów.

 

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być gromadzone drogą pośrednią z urządzeń monitorujących albo za pomocą innych środków (na przykład systemów kontroli dostępu i monitoringu budynków i terenów, telewizji przemysłowej, bilingów i nagrań rozmów telefonicznych, dzienników wiadomości przekazywanych za pośrednictwem komunikatorów oraz dzienników dostępu do poczty e-mail i Internetu), o ile jest to dozwolone w świetle obowiązujących przepisów i tylko w takim zakresie. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być gromadzone przez BNY Mellon albo zewnętrznego dostawcę odpowiednich usług. Dostęp do tego rodzaju danych osobowych nie jest ogólnie rzecz biorąc uzyskiwany regularnie, jednak uzyskanie do nich dostępu jest możliwe. Dostęp może zostać uzyskany na przykład w sytuacjach, gdy BNY Mellon prowadzi czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnych naruszeń zasad polityk Spółki. Kiedy prosimy o obowiązkowe podanie danych osobowych, poinformujemy Państwa o tym w momencie ich gromadzenia i w przypadku, gdy określone dane osobowe są wymagane na mocy umowy albo ustawy, zostanie to wyraźnie zaznaczone. Niepodanie obowiązkowych danych będzie oznaczać, że nie będziemy mogli przeprowadzić pewnych procesów HR. Na przykład, jeśli nie dostarczą nam Państwo swoich danych konta bankowego, nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wypłaty. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że nie będziemy w stanie kontynuować zatrudniania Państwa albo współpracy z Państwem, ponieważ BNY Mellon nie będzie posiadać danych osobowych które uważamy za konieczne do skutecznego zarządzania stosunkiem pracy z Państwem.

Prócz danych osobowych dotyczących Państwa, mogą Państwo przekazywać BNY Mellon również dane osobowe osób trzecich, w szczególności osób pozostających na Państwa utrzymaniu i innych członków rodziny, do celów administrowania i zarzadzania zasobami ludzkimi, w tym do administrowania świadczeniami dodatkowymi i kontaktowania się z osobami do kontaktu w nagłych przypadkach. Przed podaniem takich danych osobowych osób trzecich BNY Mellon muszą Państwo najpierw poinformować te osoby trzecie o wszelkich danych osobowych, jakie zamierzają Państwo przekazać BNY Mellon i o sposobie ich przetwarzania przez BNY Mellon, tak jak to opisano w niniejszej informacji.

 

Jakie Są Cele Przetwarzania Danych Osobowych Oraz Jaka Jest Podstawa Prawna Przetwarzania?

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w wielu celach biznesowych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie UE, w jurysdykcji Państwa pracodawcy albo obowiązującymi układami zbiorowymi pracy. W niniejszej Informacji określiliśmy cele, dla których możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe. Dane osobowe mogą czasami być wykorzystywane do celów dla Państwa nieoczywistych, gdy okoliczności uzasadniają tego rodzaju wykorzystanie, np. w postępowaniach wyjaśniających albo dyscyplinarnych. Możemy przekazać Państwu dodatkowe informacje za pośrednictwem odpowiednich zasad polityki HR, jeżeli uznamy to za stosowne, aby mogli Państwo zrozumieć, w jaki sposób Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane.

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać wyłącznie, jeżeli będziemy przekonani, że mamy do tego jedną albo więcej z następujących podstaw prawnych (z zastrzeżeniem wszelkich określonych w niniejszym dokumencie wyjątków prawnych wynikających z przepisów miejscowych):

 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełniania obowiązków prawnych na mocy przepisów obowiązujących na terenie UE albo państwa członkowskiego, którym podlega BNY Mellon, na przykład ujawniania danych miejscowymi organom podatkowym, uiszczania płatności ustawowych, unikania niezgodnego z prawem rozwiązania umowy, unikania niezgodnej z prawem dyskryminacji, spełniania wymogów dotyczących przechowywania wymaganych ustawowo dokumentów albo obowiązków związanych z BHP;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną albo w celu podjęcia kroków na Państwa żądanie przed zawarciem tego rodzaju umowy, na przykład gromadzenia danych bankowych w celu wypłacenia pensji albo przetwarzania danych w celu zapewnienia świadczeń dodatkowych określonych w umowie, do których otrzymania są Państwo upoważnieni;
 • Przetwarzanie jest konieczne w związku z prawnie uzasadnionym interesem BNY Mellon albo (w szczególnych przypadkach) osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nad takim interesem przeważają interesy użytkownika albo jego podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych. BNY Mellon uznaje, że ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych do celów określonych poniżej i do osiągania bieżących i długoterminowych celów i wyników biznesowych; albo
 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody. Zgoda będzie wykorzystywana w przypadku dobrowolnego przetwarzania szczególnych kategorii danych, jeżeli żadne inne uzasadnienia prawne nie mają zastosowania, gdy przetwarzanie odbywa się na życzenie pracownika albo gdy przetwarzanie jest wymagane na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy. W przypadku, gdy wymagana jest zgoda na konkretne przetwarzanie, zostaną o nią Państwo poproszeni osobno w celu zapewnienia, że jest udzielana swobodnie, w sposób świadomy i wyraźny. Informacje dotyczące tego rodzaju przetwarzania zostaną Państwu przedstawione w momencie, kiedy taka zgoda będzie wymagana. Należy pamiętać, że wyrażenie zgody na jakąkolwiek prośbę BNY Mellon nie stanowi warunku ani wymogu Państwa zatrudnienia, a także niewyrażenie zgody nie spowoduje negatywnych konsekwencji.

 

W przypadku stałych pracowników podmiotów BNYM w Niemczech (z wyjątkiem osób zatrudnionych przez tego rodzaju niemiecki podmiot na podstawie umowy o świadczenie usług) („Pracownicy niemieccy”) Państwa dane osobowe będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać wyłącznie, jeżeli będziemy przekonani, że mamy do tego jedną albo więcej odpowiednich podstaw prawnych:

 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu (i) wydania decyzji dotyczących zatrudnienia oraz (ii) po zatrudnieniu do celów wykonania albo rozwiązania umowy o pracę, na przykład ujawniania danych miejscowymi organom podatkowym, uiszczania płatności ustawowych, unikania niezgodnego z prawem rozwiązania umowy, unikania niezgodnej z prawem dyskryminacji, spełniania wymogów dotyczących przechowywania wymaganych ustawowo dokumentów albo obowiązków związanych z BHP, gromadzenia danych bankowych w celu wypłacenia pensji albo przetwarzania danych w celu zapewnienia świadczeń dodatkowych określonych w umowie, do których otrzymania są Państwo upoważnieni;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących przestępstw wyłącznie wtedy, gdy istnieje udokumentowany powód, aby sądzić, że osoba, której dane dotyczą, popełniła przestępstwo w okresie zatrudnienia; przetwarzanie tego rodzaju danych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących popełnionego przestępstwa i nie wyklucza go prawnie uzasadniony interes osoby, które dane dotyczą do nieprzetwarzania danych oraz w szczególności rodzaj i zakres nie są nieproporcjonalne do przyczyny;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania albo realizacji praw i obowiązków dotyczących reprezentacji pracowników określonych na mocy przepisów prawa albo na mocy układów zbiorowych albo innych umów zawartych pomiędzy pracodawcą a radą zakładową; albo

 

Zgoda

Jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy, przetwarzanie Państwa danych osobowych może w pewnych okolicznościach odbywać się na podstawie Państwa zgody. Zgoda będzie wykorzystywana w przypadku dobrowolnego przetwarzania szczególnych kategorii danych, jeżeli żadne inne uzasadnienia prawne nie mają zastosowania, gdy przetwarzanie odbywa się na życzenie pracownika albo gdy przetwarzanie jest wymagane na mocy przepisów obowiązujących na terenie UE albo państwa członkowskiego. W przypadku, gdy wymagana jest zgoda na konkretne przetwarzanie, zostaną o nią Państwo poproszeni osobno w celu zapewnienia, że jest udzielana swobodnie, w sposób świadomy i wyraźny. Informacje dotyczące tego rodzaju przetwarzania zostaną Państwu przedstawione w momencie, kiedy taka zgoda będzie wymagana, wraz z informacją o wypływie nieudzielenia tego rodzaju zgody. Należy pamiętać, że wyrażenie zgody na jakąkolwiek prośbę BNY Mellon nie stanowi warunku ani wymogu Państwa zatrudnienia, a także że mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z miejscowym przedstawicielem Działu HR.

 

Dodatkowa podstawa prawna, na której się opieramy przy przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych

Dotyczące Państwa szczególne kategorie danych osobowych będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać wyłącznie, jeżeli będzie mieć zastosowanie jedna z następujących podstaw prawnych:

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wypełnienia obowiązków i wykonania praw przysługujących Państwu albo BNY Mellon w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz nie ma powodu do stwierdzenia, że istnieje nadrzędny prawnie uzasadniony interes osoby, której dane dotyczą, w nieprzetwarzaniu danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów oceny zdolności do pracy pracownika, postawienia rozpoznania medycznego, świadczenia opieki zdrowotnej albo opieki społecznej bądź leczenia;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów albo interesów innej osoby, jeżeli są Państwo fizycznie albo prawnie niezdolni do udzielenia zgody (na przykład w wyjątkowych nagłych przypadkach, takich jak nagła sytuacja medyczna);
 • przetwarzanie jest niezbędne do konkretnych celów dozwolonych na mocy przepisów prawa UE albo państwa członkowskiego UE, takich jak przeciwdziałanie oszustwom, zapobieganie finansowaniu terroryzmu, monitorowanie różnorodności;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia albo obrony przed roszczeniami; albo
 • w wyjątkowych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody (jak wyjaśniono powyżej).

 

Cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe i mające zastosowanie podstawy prawne

Określiliśmy kilka celów gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych. Zostały one podane poniżej wraz z podstawami prawnymi mającymi zastosowanie w każdym przypadku:

Do czego wykorzystujemy Państwa informacje (jeżeli jest to dozwolone i w zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy)

 • Do oceny aplikacji na dane stanowisko i podejmowania decyzji dotyczących wdrażania nowych pracowników
 • Do przeprowadzenia odpowiedniego wywiadu przed zatrudnieniem, w tym, jeżeli dotyczy i jest do uzasadnione, sprawdzenia tożsamości, weryfikacji prawa do podjęcia pracy, sprawdzenia referencji, sprawdzenia zdolności kredytowej, sprawdzenia sankcji finansowych, weryfikacji karalności (w Szwecji tego rodzaju weryfikacja karalności nie jest dozwolona)
 • Składanie ofert pracy, zapewnianie umów o pracę albo umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do rozpoczęcia pracy albo współpracy, jeżeli przyjmą Państwo naszą ofertę
 • Kontakt z Państwem, jeżeli nie powiedzie się Państwu w przypadku pierwszej aplikacji, jeżeli pojawi się inny potencjalnie odpowiedni wakat
 • Rozpatrywanie wszelkich zapytań, zarzutów albo wniosków o udzielenie informacji zwrotnych w związku z decyzją dotyczącą rekrutacji
 • Monitorowanie programów w celu zagwarantowania równości szans i różnorodności

 

Podstawa prawna

Z zastrzeżeniem wszelkich określonych w niniejszym dokumencie wyjątków prawnych obowiązujących w prawie miejscowym, zastosowanie mają następujące podstawy prawne:

 • Zobowiązania prawne
 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Zgoda (gdy jest to wymagane)

 

Następujące podstawy prawne mają zastosowanie w przypadku Pracowników niemieckich:

 • Przetwarzanie jest konieczne do podejmowania decyzji o zatrudnieniu albo, po zatrudnieniu, do realizowania albo rozwiązywania umowy o pracę
 • Zgoda (gdy jest to wymagane)

 

Następujące podstawy prawne mają zastosowanie w przypadku pracowników naszego szwedzkiego podmiotu (Pracownicy szwedzcy):

 • Zobowiązania prawne
 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Zgoda (wyłącznie w przypadku kandydatów)

 

Nasze prawnie uzasadnione interesy

 • Ocena spełnienia wymagań przez kandydatów na pracowników w celu zatrudnienia najbardziej odpowiedniej osoby na każdy wakat
 • Zapewnienie, że kandydaci na pracowników albo współpracowników nie powodują niemożliwego do zaakceptowania ryzyka dla BNY Mellon albo jej klientów
 • Utrzymywane odpowiedniej puli utalentowanych osób, które wykazywały zainteresowanie pracą dla BNY Mellon i które są potencjalnie odpowiednimi kandydatami do zatrudnienia
 • Udzielanie informacji zwrotnych kandydatom i odpieranie zarzutów albo roszczeń wniesionych w związku z naszą decyzją dotyczącą rekrutacji

Do czego wykorzystujemy Państwa informacje (jeżeli jest to dozwolone i w zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy)

 • Zarządzanie dokumentacją HR, aktami i systemami, w tym systemami wsparcia technicznego, i prowadzenie ich oraz konserwacja systemów HR i zarządzanie dokumentacją elektroniczną i papierową zgodnie z harmonogramami przechowywania BNY Mellon
 • Wypłacanie wynagrodzenia, udzielanie świadczeń dodatkowych, emertytalnych i programów zachęt oraz administrowanie nimi
 • Zwracanie kosztów i wydatków służbowych
 • Odprowadzanie odpowiednich podatków oraz potrąceń i składek na ubezpieczenie społeczne
 • Przydzielanie obowiązków i zadań oraz działań biznesowych, których dotyczą, w tym podróży służbowych, oraz zarządzanie nimi
 • Udzielanie zezwoleń na dostęp do budynków i systemów oraz zmienianie ich
 • Skuteczne identyfikowanie pracowników i komunikowanie się z pracownikami
 • Zamieszczanie danych osobowych w katalogach Grupy, bazach danych dotyczących umiejętności oraz w ramach przekazywania informacji zarządczej
 • W stosownych przypadkach, publikowanie odpowiednich komunikatów wewnętrznych i zewnętrznych albo materiałów reklamowych, w tym, w stosownych okolicznościach, za pośrednictwem mediów społecznościowych
 • Zarządzanie ocenami wyników, możliwościami, obecnością i programami rozwijania talentów oraz ich realizacja
 • Zarządzanie zażaleniami, zarzutami dyscyplinarnymi i zarzutami związanymi z wykonywaną pracą (np. zgłoszeniami naruszeń, przypadków nękania), skargami, postępowaniami wyjaśniającymi i dyscyplinarnymi oraz podejmowanie związanych z nimi decyzji kierowniczych
 • Przeprowadzanie szkoleń, udostępnianie możliwości rozwoju, planowanie awansów, kariery i sukcesji stanowisk oraz tworzenie biznesowych planów awaryjnych
 • Przeprowadzanie konsultacji albo negocjacji z pracownikami albo przedstawicielami pracowników
 • W przypadkach, gdy wymaga tego prawo miejscowe, przetwarzanie szczegółowych informacji na temat członkostwa w związkach zawodowych, radach zakładowych i innych organach reprezentacji pracowniczej oraz, za zgodą pracownika, zarządzanie wszelkimi powiązanymi składkami opłacanymi bezpośrednio z wynagrodzeń
 • Przeprowadzanie ankiet w celach dokonywania analizy porównawczej i odkrywania nowych, lepszych metod pracy, prowadzenia relacji z pracownikami i wzbudzania zaangażowania w pracę (ankiety te często będą anonimowe lub nieobowiązkowe, lecz w celu ułatwienia analizy wyników mogą zawierać dane służące do profilowania, takie jak wiek respondenta)
 • Monitorowanie programów w celu zagwarantowania równości szans i różnorodności

 

Podstawa prawna

Z zastrzeżeniem wszelkich określonych w niniejszym dokumencie wyjątków prawnych obowiązujących w prawie miejscowym, zastosowanie mają następujące podstawy prawne:

 • Zobowiązania prawne
 • Zobowiązanie umowne
 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Zgoda (gdy jest to wymagane)

 

Następujące podstawy prawne mają zastosowanie w przypadku Pracowników niemieckich:

 • Przetwarzanie jest konieczne do podejmowania decyzji o zatrudnieniu albo, po zatrudnieniu, do realizowania albo rozwiązywania umowy o pracę
 • Zgoda (gdy jest to wymagane)

 

W przypadku naszych Pracowników szwedzkich mają zastosowanie następujące podstawy prawne:

 • Zobowiązania prawne
 • Prawnie uzasadnione interesy

 

Nasze prawnie uzasadnione interesy

Zarządzanie kadrami BNY Mellon i prowadzenie naszej działalności

 • Gwarantowanie efektywnego wynagradzania pracowników i zarządzania nimi
 • Gwarantowanie efektywnego sposobu przydziału i organizacji pracy wśród pracowników
 • Gwarantowanie jasności dotyczącej obowiązków i zadań pracowników
 • Umożliwianie dostępu do odpowiednich placówek i systemów
 • Gwarantowanie odpowiedniej ochrony majątku BNY Mellon oraz majątku osób trzecich, w którego posiadaniu możemy się znajdować
 • Umożliwianie skutecznej komunikacji i współpracy z pracownikami i klientami oraz pomiędzy nimi
 • Dokonywanie pomiarów związanych z zarządzaniem finansami i wydajnością przedsiębiorstwa oraz składanie sprawozdań dotyczących tych dwóch dziedzin
 • Wyznaczanie celów pracownikom
 • Określanie odpowiednich standardów dotyczących obecności, zachowania i wyników oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku niesprostania standardom
 • Wspieranie rozwoju kariery i planowania sukcesji stanowisk
 • Wdrażanie sprawiedliwego, spójnego i obiektywnego sposobu wynagradzania za osiągnięte wyniki
 • Ustosunkowywanie się do wątpliwości i problemów dotyczących pracowników
 • Uzyskiwanie opinii członków swoich kadr oraz ich reprezentantów na temat propozycji, które będą miały wpływ na pracowników, np. propozycji związanych z opracowywaniem nowych polityk albo sposobów wykonywania pracy
 • Uzyskiwanie opinii członków swoich kadr oraz dawanie im możliwości zgłaszania obaw albo proponowania ulepszeń
 • Podejmowanie działań w celu przeciwdziałania dyskryminacji i promowania otwartości i różnorodności w miejscu pracy

Do czego wykorzystujemy Państwa informacje (jeżeli jest to dozwolone i w zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy)

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy:

- Przetwarzanie informacji o nieobecnościach
- Przetwarzanie danych medycznych dotyczących zdrowia albo stanu fizycznego albo psychicznego w celu:

 • oceny, czy spełnione są kryteria do otrzymywania wynagrodzenia albo świadczeń z tytułu niepełnosprawności albo trwałego inwalidztwa;
 • oceny zdolności do pracy;
 • umożliwienia powrotu do pracy;
 • dostosowania obowiązków albo miejsca pracy; 
 • podejmowania decyzji kierowniczych dotyczących zatrudnienia, nawiązania współpracy, kontynuacji zatrudnienia albo współpracy albo przeniesienia, a także
 • przeprowadzenia powiązanych procesów kierowniczych.

 

Podstawa prawna

Z zastrzeżeniem wszelkich określonych w niniejszym dokumencie wyjątków prawnych obowiązujących w prawie miejscowym, zastosowanie mają następujące podstawy prawne:

 • Zobowiązania prawne
 • Zobowiązanie umowne
 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów oceny zdolności do pracy pracownika, postawienia rozpoznania medycznego, świadczenia opieki zdrowotnej albo opieki społecznej bądź leczenia
 • Zgoda (gdy jest to wymagane)

 

Następujące podstawy prawne mają zastosowanie jedynie w przypadku Pracowników niemieckich:

 • Przetwarzanie jest konieczne do podejmowania decyzji o zatrudnieniu albo, po zatrudnieniu, do realizowania albo rozwiązywania umowy o pracę
 • Zgoda (gdy jest to wymagane)

 

W przypadku naszych Pracowników szwedzkich mają zastosowanie następujące podstawy prawne:

 • Zobowiązania prawne
 • Zobowiązanie umowne
 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów oceny zdolności do pracy pracownika, postawienia rozpoznania medycznego, świadczenia opieki zdrowotnej albo opieki społecznej bądź leczenia

 

Nasze prawnie uzasadnione interesy

 • Zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dbanie o dobro pracowników, w tym kierowanie ich do specjalistów medycyny pracy
 • Podejmowanie działań w celu identyfikowania i ograniczania ryzyka zagrażającego zdrowiu, bezpieczeństwu albo dobru pracowników
 • Zagwarantowanie zdolności do pracy
 • Zarządzanie nieobecnościami i niepełnosprawnością wpływającą na zdolność pracowników do realizacji ich zadań

Do czego wykorzystujemy Państwa informacje (jeżeli jest to dozwolone i w zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy)

 • Dokonywanie pomiarów związanych z analizą wydajności systemów informatycznych BNY Mellon, monitorowanie korzystania z zasobów i systemów BNY Mellon, analizowanie informacji dotyczących czasu, w którym użytkownicy są zalogowani w sieci, lokalizacji, z których się logują i czynności, jakie wykonują oraz zwiększanie użyteczności technologii i narzędzi wykorzystywanych w BNY Mellon, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego (oraz, w stosownych przypadkach, na podstawie zgody udzielonej przez miejscową radę zakładową)
 • Przeprowadzanie audytu, monitorowanie, prowadzenie postępowań wyjaśniających i czynności związanych z monitoringiem zgodności dotyczących polityki albo Kodeksu postępowania BNY Mellon, obowiązującego prawa, zapobiegania i wykrywania działalności przestępczej oraz ochrony majątku i obiektów BNY Mellon
 • Uzyskiwanie dostępu do informacji zawartych w wiadomościach e-mail, wiadomościach przekazywanych za pośrednictwem komunikatorów, rozmów telefonicznych i innych elektronicznych narzędzi komunikacji oraz ich monitorowanie i nagrywanie, a także uzyskiwanie dostępu, monitorowanie i nagrywanie prowadzone w związku z dostępem do Internetu i korzystaniem z niego za pośrednictwem systemów BNY Mellon, w zgodzie z przepisami prawa miejscowego
 • Zapobieganie przestępstwom wobec pracowników, klientów, mienia i obiektów BNY Mellon oraz prowadzenie w związku z nimi postępowań wyjaśniających (co obejmuje wykorzystanie kamer telewizji przemysłowej)
 • W przypadkach wymaganych prawem, bieżące dokonywanie kontroli dotyczących karalności, np. w ramach uzyskiwania autoryzacji do świadczenia usług finansowych
 • Monitorowanie transakcji w celu zapobiegania nadużyciom na rynku finansowym i ich wykrywania zgodnie z przepisami prawa miejscowego

 

Podstawa prawna

Z zastrzeżeniem wszelkich określonych w niniejszym dokumencie wyjątków prawnych obowiązujących w prawie miejscowym, zastosowanie mają następujące podstawy prawne:

 • Zobowiązania prawne
 • Prawnie uzasadnione interesy

 

Następujące podstawy prawne mają zastosowanie w przypadku Pracowników niemieckich:

 • Przetwarzanie jest konieczne do podejmowania decyzji o zatrudnieniu albo, po zatrudnieniu, do realizowania albo rozwiązywania umowy o pracę
 • Przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących przestępstw wyłącznie wtedy, gdy istnieje udokumentowany powód, aby sądzić, że osoba, której dane dotyczą, popełniła przestępstwo w okresie zatrudnienia; przetwarzanie tego rodzaju danych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących popełnionego przestępstwa i nie wyklucza go prawnie uzasadniony interes osoby, które dane dotyczą do nieprzetwarzania danych oraz w szczególności rodzaj i zakres nie są nieproporcjonalne do przyczyny

 

Nasze prawnie uzasadnione interesy

 • Wdrażanie odpowiednich polityk i procedur dla pracowników, mierzenie stopnia zgodności, wykrywanie przypadków naruszeń i podejmowanie działań w celu wyjaśnienia przypadków braku zgodności
 • Przeprowadzanie analiz ryzyka, wykrywanie przestępstw, działalności przestępczej bądź innych niezgodnych z prawem albo nieetycznych działań i zapobieganie im
 • Zapewnianie zgodności z innymi nałożonymi na nas wymogami prawnymi albo regulacyjnymi, albo powiązanymi z nimi oficjalnymi wytycznymi
 • Udostępnianie pracownikom i innym osobom metod zgłaszania problemów związanych z zachowaniem w miejscu pracy albo zachowaniem zgodności
 • Rozpatrywanie i wyjaśnianie kwestii poleconych uwadze BNY Mellon
 • Ochrona sieci informatycznych, systemów i urządzeń firmowych BNY Mellon w celu zachowywania integralności i bezpieczeństwa danych i informacji biznesowych oraz ułatwiania zarządzania dokumentacją
 • Ustalanie lokalizacji drogą wyszukiwania w przypadkach wymaganych ze względu na uzasadnione cele biznesowe
 • Zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony pracowników, klientów i społeczeństwa

Do czego wykorzystujemy Państwa informacje (jeżeli jest to dozwolone i w zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy)

 • Planowanie i przeprowadzanie restrukturyzacji, zwolnień albo innych programów dotyczących zmiany oraz zarządzanie nimi, w tym przeprowadzanie odpowiednich konsultacji, selekcji, poszukiwania alternatywnego zatrudnienia oraz podejmowanie powiązanych decyzji kierowniczych
 • Planowanie, przeprowadzanie analizy due diligence i wdrażanie środków związane z transakcją handlową albo przeniesieniem usługi, w które zaangażowane jest BNY Mellon, i które ma wpływ na Państwa relację z BNY Mellon, np. dokonywanie fuzji i przejęć albo przeniesienie Państwa zatrudnienia do innego pracodawcy na mocy obowiązujących zasad automatycznego przeniesienia
 • W związku z przetargami na wykonanie określonej pracy, na potrzeby dokumentacji prowadzonej przez zespół klienta, by prowadzić współpracę z klientami, wspierać klientów w realizacji ich wymagań dotyczących dostaw albo weryfikacji, co obejmuje wykorzystywanie danych kontaktowych, danych zawartych w CV albo fotografii 
 • Prowadzenie współpracy z innymi osobami trzecimi, takimi jak dostawcy, w tym ujawnianie danych podmiotom przetwarzającym w celu świadczenia przez nie usług na rzecz BNY Mellon

 

Podstawa prawna

Z zastrzeżeniem wszelkich określonych w niniejszym dokumencie wyjątków prawnych obowiązujących w prawie miejscowym, zastosowanie mają następujące podstawy prawne:

 • Zobowiązania prawne
 • Prawnie uzasadnione interesy

 

Następujące podstawy prawne mają zastosowanie w przypadku Pracowników niemieckich:

 • Przetwarzanie jest konieczne do podejmowania decyzji o zatrudnieniu albo, po zatrudnieniu, do realizowania albo rozwiązywania umowy o pracę

 

Nasze prawnie uzasadnione interesy

 • Jak najbardziej efektywne i skuteczne zarządzanie działalnością operacyjną BNY Mellon
 • Podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa
 • Gwarantowanie odpowiedniego zaangażowania pracowników w proces przekształcania albo propozycje zmian
 • Gwarantowanie uczciwego i skutecznego wykonywania mających wpływ na pracowników postanowień BNY Mellon
 • W przypadku zlecania na zewnątrz, dokonywania przejęć albo transakcji związanych z przenoszeniem przedsiębiorstwa, gwarantowanie dostatecznego zrozumienia potrzeb kadr oraz kosztów i zobowiązań pracowników przed dokonaniem transakcji, a także gwarantowanie płynnego przejścia pracowników w przypadku, gdy dojdzie do zrealizowania transakcji
 • Gwarantowanie efektywnego rozwoju działalności i budowanie/utrzymywanie dobrych relacji z klientami
 • Gwarantowanie skutecznej komunikacji z dostawcami oraz zapewnianie ich zaangażowania

Do tego celu nie będą gromadzone żadne dane osobowe od Pracowników niemieckich

 

Do czego wykorzystujemy Państwa informacje (jeżeli jest to dozwolone i w zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy)

 • Spełnianie zgodnych z prawem żądań organów publicznych, wykonywanie wezwań do przedłożenia informacji bądź w przypadkach, gdy jest to w inny sposób wymagane albo dozwolone na mocy obowiązującego prawa, wyroków sądowych, regulacji rządowych albo przez organy regulacyjne (w tym w szczególności żądań związanych z ochroną danych, kwestiami podatkowymi i kwestiami zatrudnienia), zarówno w Państwa kraju, jak i poza nim

 

Podstawa prawna

Z zastrzeżeniem wszelkich określonych w niniejszym dokumencie wyjątków prawnych obowiązujących w prawie miejscowym, zastosowanie mają następujące podstawy prawne:

 • Zobowiązania prawne
 • Prawnie uzasadnione interesy

 

Nasze prawnie uzasadnione interesy

 • Współpraca z właściwymi organami publicznymi, rządowymi albo regulacyjnymi w ramach przekazywania danych, podlegająca odpowiednim mechanizmom kontroli wewnętrznej i wymagająca uzyskania pozwoleń, po rozpatrzeniu zakresu praw do prywatności osób, której dane te dotyczą  BNY Mellon pragnie zachować swoją reputację spółki prezentującej dobrą postawę obywatelską oraz postępować godnie i etycznie we wszystkich krajach, w których prowadzi swoją działalność

Do czego wykorzystujemy Państwa informacje (jeżeli jest to dozwolone i w zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy)

 • Odpowiadanie na wnioski o udzielenie referencji, gdy BNY Mellon została wskazana przez określoną osobę jako kontakt w sprawie referencji
 • Administrowanie kwestiami związanymi z rozwiązaniem stosunku pracy i kwestiami dotyczącymi okresu po ustaniu tego stosunku, np. usługami w zakresie zwolnień monitorowanych, kontaktami z przedstawicielami prawnymi pracownika, egzekwowaniem postanowień klauzul ograniczających, spłatą pożyczek, nadpłatami, zwrotami wydatków i świadczeniami pracowniczymi
 • Prowadzenie sporów sądowych dotyczących rozwiązania stosunku pracy i sporów sądowych powstałych po ustaniu tego stosunku

 

Podstawa prawna

Z zastrzeżeniem wszelkich określonych w niniejszym dokumencie wyjątków prawnych obowiązujących w prawie miejscowym, zastosowanie mają następujące podstawy prawne:

 • Zobowiązania prawne Prawnie uzasadnione interesy

 

Następujące podstawy prawne mają zastosowanie w przypadku Pracowników niemieckich:

 • Przetwarzanie jest konieczne do podejmowania decyzji o zatrudnieniu albo, po zatrudnieniu, do realizowania albo rozwiązywania umowy o pracę

 

Nasze prawnie uzasadnione interesy

 • Prawnie uzasadniony interes nowego pracodawcy do otrzymania od BNY Mellon potwierdzenia podstawowych szczegółów dotyczących zatrudnienia, aby potwierdzić historię zatrudnienia byłego pracownika, w tym datę zatrudnienia i ustania stosunku pracy i zajmowane stanowisko
 • Zapewnianie pracownikom, którzy wnieśli zarzuty albo roszczenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy albo są stroną pozwaną, efektywnego procesu odchodzenia z pracy

Przechowywanie Państwa Danych Osobowych

BNY Mellon dokłada wszelkich starań, aby przechowywać możliwie jak najbardziej aktualne dane osobowe, a wszelkie nieistotne albo zbędne dane osobowe usuwać albo anonimizować tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe. Dane osobowe zarówno obecnych, jak i byłych pracowników i wykonawców będą przechowywane przez okres wskazany w Globalnej polityce zarządzania dokumentacją I-D-200 i Korporacyjnych harmonogramach przechowywania europejskiej dokumentacji (w stosownych przypadkach), które wyznaczają ramowe zasady zarządzania dokumentacją BNY Mellon.

 

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

BNY Mellon bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. BNY Mellon wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy, wymagane są, aby zapewniać bezpieczeństwo gromadzonych przez nas danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące kontroli, przetwarzania, przechowywania, przesyłania i publikowania informacji, w tym danych osobowych, można uzyskać w Intranecie na stronach Zgodność i Zarządzanie ryzykiem dotyczącym danych. 

 

Ujawnianie i Międzynarodowe Przekazywanie Danych Osobowych

W związku z powyższymi celami i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy dane osobowe mogą być przekazywane w ramach jurysdykcji, w której są Państwo zatrudnieni albo wykonują pracę, albo poza tę jurysdykcję, wewnątrz struktur BNY Mellon albo osobom trzecim, w tym w szczególności:

 • jakiejkolwiek spółce holdingowej, jednostce zależnej, jednostce stowarzyszonej albo jakiemukolwiek innemu podmiotowi powiązanemu z BNY Mellon, w przypadku, gdy takie ujawnienie danych jest niezbędne w celu świadczenia usług związanych z zatrudnieniem albo zarządzania naszym przedsiębiorstwem;
 • określonym osobom trzecim; w tym dostawcom i usługodawcom oraz konsultantom ds. prawa pracy; departamentom rządowym; agencjom turystycznym; aktuariuszom; zarządcom funduszy; bankom; ubezpieczycielom; brokerom ubezpieczeniowym; agencjom informacji kredytowej (prosimy zauważyć, że nie dotyczy to Belgii, Niemiec, Holandii, Polski i (w określonych okolicznościach) Szwajcarii); instytucjom kredytowym; świadczeniodawcom świadczeń emerytalnych; powiernikom; biegłym rewidentom; doradcom prawnym i podatkowym; oficerom śledczym; lekarzom; personelowi informatycznemu; konsultantom biznesowym albo profesjonalnym doradcom; sądom i trybunałom; organom porządkowym; właściwym organom regulacyjnym; potencjalnym pracodawcom; agencjom zatrudnienia i agencjom rekrutacyjnym; osobom prowadzącym szkolenia i organom szkoleniowym; mentorom; radcom; Państwa najbliższej rodzinie; wspólnikom albo upoważnionym przedstawicielom oraz dostawcom usług dotyczących zwolnień monitorowanych.

BNY Mellon może ujawniać dane osobowe w przypadkach wymaganych prawem albo na podstawie wyroków sądowych, albo na żądanie jakiegokolwiek organu albo agencji rządowej, regulacyjnej albo porządkowej, albo gdy BNY Mellon w dobrej wierze podejmie decyzję, iż ujawnienie danych jest z innych powodów konieczne albo zalecane, w tym między innymi w celu ochrony praw i majątku BNY Mellon albo w sytuacjach, gdy BNY Mellon albo jej doradcy uznają to za stosowne albo związane z którymkolwiek z celów, w związku z którymi dane osobowe są gromadzone.

 

Jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów prawa obowiązujących na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy, BNY Mellon może również ujawnić dane osobowe osobie trzeciej, w przypadku, gdy jest to niezbędne, aby chronić prawnie uzasadnione interesy BNY Mellon albo dochodzić ich realizacji (gwarantując, że ujawnianie jest proporcjonalne do potrzeb i ogranicza się do tych danych, które w zaistniałych okolicznościach są absolutnie niezbędne). Może to obejmować między innymi ujawnianie danych podmiotowi, z którym BNY Mellon prowadzi negocjacje dotyczące sprzedaży albo przekazania działalności, aktywów albo usług. BNY Mellon podejmie odpowiednie kroki ku temu, aby zagwarantować, że w takich okolicznościach odbiorca danych osobowych zastosuje odpowiedni poziom ochrony tych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

 

BNY Mellon prowadzi działalność na całym świecie. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów znajdujących się poza UE, Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i Szwajcarią, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie obowiązują inne standardy dotyczące ochrony danych, i tam mogą być przechowywane. Jeżeli BNY Mellon przekazuje dane osobowe wewnętrznie, w strukturach BNY Mellon bądź wszelkim osobom trzecim pomiędzy różnymi jurysdykcjami w celach podanych w niniejszym dokumencie, zastosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem i będzie podlegać starannemu zarządzaniu w celu ochrony Państwa praw związanych z prywatnością i interesów, oraz że przekazywanie danych będzie ograniczać się do krajów, które uznaje się za zapewniające odpowiedni stopień ochrony prawnej, albo jeżeli w zadowalającym stopniu uznamy, że podjęto alternatywne ustalenia mające na celu ochronę Państwa praw związanych z prywatnością. W tym celu:

 • przekazywanie danych wewnątrz BNY Mellon objęte będzie umową zawartą z członkami BNY Mellon (umową wewnątrzgrupową na podstawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską), która zobowiązuje każdego członka do zapewnienia odpowiedniego i jednolitego stopnia ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca, do którego zostaną one przekazane wewnątrz BNY Mellon;
 • gdy przekazujemy dane osobowe poza BNY Mellon albo podmiotom zewnętrznym, które pomagają nam w dostarczaniu naszych produktów i świadczeniu naszych usług, uzyskujemy od nich zobowiązania umowne do ochrony tych danych osobowych. Niektóre z tych zapewnień to cieszące się powszechnym uznaniem plany certyfikacji, takie jak Tarcza prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA służąca ochronie danych osobowych przekazywanych z terenu UE albo Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, albo
 • gdy otrzymujemy ze strony organów porządkowych albo organów regulacyjnych wnioski o przekazanie informacji, skrupulatnie potwierdzamy zasadność tych wniosków przed ujawnieniem danych osobowych.

 

Mają Państwo prawo skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych (szczegółowe informacje są podane na końcu tego dokumentu), aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń (w tym kopie odpowiednich zobowiązań umownych) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych podczas przekazywania ich, jak wspomniano powyżej.

 

Prawa przesługujące państwu jako osobie, której dotyczą

Prawo do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawy albo usunięcia.

 • Celem BNY Mellon jest zagwarantowanie poprawności wszystkich danych osobowych dzięki niezwłocznemu powiadamianiu o zmianach dotyczących danych osobowych i sytuacji życiowej (np. zmianie adresu albo numerów kont bankowych).
 • Mają Państwo prawo zażądać uzyskania dostępu do wszelkich swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu BNY Mellon, uzyskania ich kopii i poprawienia wszelkich Państwa danych, które są nieprawidłowe.  Co więcej, mają Państwo prawo zażądać usunięcia wszelkich Państwa nieistotnych danych, które przechowujemy.
 • Niektóre z tych danych mogą Państwo przeglądać i aktualizować samodzielnie za pośrednictwem serwisu Employee Self Service.  Jednak poprawienie/aktualizacja innych informacji będzie wymagała skontaktowania się z miejscowym Działem HR. W sprawie wszelkich innych zapytań mogą Państwo skontaktować się z nami bezpośrednio.

 

Ponadto:

Pracownicy naszych francuskich podmiotów będą mieć prawo do przekazania ogólnych albo szczegółowych poleceń dotyczących sposobu przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych po śmierci.

 

Przenoszenie danych

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie UE albo w jurysdykcji Państwa pracodawcy, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda albo to, że jest ono niezbędne do realizacji postanowień umowy, której są Państwo stroną, a te dane osobowe są przetwarzane automatycznie, mają Państwo prawo otrzymać wszystkie te dane osobowe, które podali Państwo BNY Mellon w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz mogą Państwo wymagać od nas przekazania ich innemu administratorowi, o ile jest to możliwe pod względem technicznym.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Mają Państwo prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, gdy:

 • podważają Państwo prawidłowość danych osobowych, dopóki nie podejmiemy wystarczających działań w celu ich poprawienia albo sprawdzenia ich prawidłowości;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lecz nie chcą Państwo usuwać tych danych osobowych;
 • nie ma już konieczności przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jednak potrzebują ich Państwo do ustalania, dochodzenia albo odpierania roszczeń; albo
 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu prowadzonemu w oparciu o prawnie uzasadniony interes (patrz poniżej), w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy BNY Mellon ma ważne podstawy prawne, aby kontynuować przetwarzanie danych.

 

W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych podlega powyższym ograniczeniom, będziemy przetwarzać je tylko za Państwa zgodą albo w celu ustalenia, dochodzenia albo odpierania roszczeń.

 

Prawo do wycofania zgody

Tam, gdzie przetwarzając określone dane opieramy się na Państwa zgodzie i zgoda ta została nam przez Państwa udzielona, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.  Mogą Państwo dokonać tego (i) usuwając w niektórych przypadkach stosowne dane z odpowiedniego systemu HR (jednak prosimy zauważyć, że mogą wówczas pozostać one w kopiach zapasowych i powiązanych systemach do czasu usunięcia ich w sposób opisany w naszej Globalnej polityce zarządzania dokumentacją I-D-200 i Korporacyjnych harmonogramach przechowywania europejskiej dokumentacji (w stosownych przypadkach)) albo (ii) kontaktując się ze swoją miejscową osobą do kontaktu z Działu HR. Rzadko jednak podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa zatrudnieniem albo zaangażowaniem będzie Państwa zgoda.

 

Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu prowadzonemu w oparciu o prawnie uzasadniony interes

W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, mają państwo prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu.  Jeżeli się Państwo sprzeciwią, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo że musimy przetwarzać te dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia albo odpierania roszczeń.  W przypadkach, gdy podstawą dla przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, uważamy, że jesteśmy w stanie wykazać takie nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy, jednak każdy przypadek będziemy rozstrzygać osobno.

 

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, narusza obowiązujące prawo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości bądź skarg dotyczących przestrzegania przez nas postanowień zawartych w niniejszej informacji i obowiązujących przepisów o ochronie danych albo jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, zachęcamy, aby najpierw skontaktować się z Państwa przedstawicielem Działu HR albo naszym Inspektorem ochrony danych. Przeprowadzimy czynności wyjaśniające i postaramy się rozwiązać wszelkie skargi i spory oraz dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby uszanować Państwa życzenia dotyczące korzystania z praw możliwie jak najszybciej, a w każdym przypadku w terminach przewidzianych w przepisach o ochronie danych.

 

Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się na następujące sposoby:

Za pośrednictwem poczty elektronicznej :   trmglobalprivacy@bnymellon.com

Pocztą tradycyjną:

The Data Protection Officer
BNY Mellon
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA

 

Dodatkowe informacje o uczciwym przetwarzaniu

Możemy rozpocząć pewne przetwarzanie danych osobowych, które podlega dodatkowym postanowieniom zawartym w Informacjach o uczciwym przetwarzaniu, które Państwu przedstawimy.