Prywatność

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOSCI BANK OF NEW YORK MELLON DLA REGIONU EMEA

 

Niniejsza informacja o ochronie prywatnosci dotyczy The Bank of New York Mellon Corporation i jej podmiotów stowarzyszonych (zwanych lacznie „BNY Mellon”, „my”, „nas”). Podmiot BNY Mellon odpowiedzialny za Panstwa dane osobowe oraz wszelkie dodatkowe informacje, które moga byc wymagane przez prawo w zaleznosci od konkretnych okolicznosci i rodzaju danych osobowych, o których jest mowa, zostana okreslone w oddzielnym podsumowaniu informacji o ochronie prywatnosci, które zostanie udostepnione w momencie, gdy Panstwa dane osobowe zostana zebrane po raz pierwszy, na przyklad gdy Panstwo lub firma, dla której Panstwo pracuja, zaangazuje nas do swiadczenia uslug.

 

Wiecej informacji na temat podmiotów BNY Mellon mozna uzyskac, odwiedzajac witryne https://www.bnymellon.com/emea/en/about-us/locations.html lub kontaktujac sie z nami przy uzyciu informacji przedstawionych w czesci Skontaktuj sie z nami.

 

Firma BNY Mellon powaznie podchodzi do swoich obowiazków w zakresie ochrony danych i prywatnosci. W niniejszej informacji o ochronie prywatnosci wyjasniono, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostepniamy dane osobowe w toku naszej dzialalnosci gospodarczej, w tym:

Niniejsza informacja nie dotyczy potencjalnych, obecnych ani bylych pracowników BNY Mellon. Nasza informacja o ochronie prywatnosci skierowana do pracowników w regionie EMEA jest dostepna tutaj.

 

Mozemy okresowo zmieniac niniejsza informacje w celu zapewnienia zgodnosci z aktualnymi wymogami prawnymi i sposobem prowadzenia naszej dzialalnosci. Prosze regularnie sprawdzac te strony, aby zapoznac sie z najaktualniejsza wersja niniejszego powiadomienia. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatnosci postaramy sie poinformowac Panstwa o tym poprzez informacje w naszej witrynie internetowej albo poczta elektroniczna (co dalej zwane jest „Powiadomieniem o zmianie”). 

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY ORAZ KIEDY I JAK JE WYKORZYSTUJEMY

W tej czesci znajduja sie informacje na temat:

 • rodzajów danych osobowych, które gromadzimy;
 • podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych; 
 • sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe;
 • czasu, kiedy gromadzimy dane osobowe; oraz
 •  dodatkowe informacje na temat wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Osoby, których dane dotycza, w BNY Mellon

Jesli BNY Mellon gromadzi informacje na Panstwa temat, beda Panstwo zazwyczaj:

 • zarejestrowani na jednej z naszych witryn internetowych albo uslug internetowych lub beda Panstwo z nich korzystac;
 • klientem indywidualnym;
 • przedstawicielami jednego z naszych klientów instytucjonalnych;
 • wspólpracowac z nami w charakterze uslugodawcy; i/lub
 • odwiedzac siedzibe BNY Mellon albo rejestrowac sie do uczestnictwa w wydarzeniu BNY Mellon.

Dane osobowe, które gromadzimy

Dane osobowe, które gromadzimy, naleza do jednej z nastepujacych kategorii:

 

Imie i nazwisko oraz metoda kontaktu Podstawowe informacje dotyczace Panstwa, w tym Panstwa podpis
Dane identyfikacyjne, w tym unikatowe deskryptory Identyfikatory nadane przez organy panstwowe, inne unikatowe identyfikatory, takie jak data urodzenia, oraz deskryptory osobowe, które moga okreslac Panstwa tozsamosc
Informacje finansowe i dotyczace transakcji Informacje finansowe na Panstwa temat, informacje dotyczace transakcji i informacje kredytowe, szczególowe informacje zwiazane z uwierzytelnianiem konta
Szczególowe informacje umowne Informacje gromadzone w ramach dostarczanych Panstwu produktów i swiadczonych Panstwu uslug
Dane spoleczno-demograficzne Szczególowe informacje dotyczace Panstwa pracy albo zawodu, narodowosci, wyksztalcenia.
Informacje dotyczace technologii Szczególowe informacje dotyczace Panstwa urzadzen i technologii, z której Panstwo korzystaja, aby uzyskac dostep do naszych uslug, w tym adres IP
Informacje dotyczace zachowan Informacje na temat sposobu, w jaki korzystaja Panstwo z naszych produktów i uslug
Informacje dotyczace lokalizacji Otrzymywane przez nas dane dotyczace miejsca Panstwa pobytu
Komunikacja i telewizja przemyslowa Informacje, które gromadzimy w trakcie Panstwa komunikacji z nami, np. nagrania glosowe rozmów telefonicznych, wiadomosci e-mail i wiadomosci wysylane za posrednictwem komunikatorów internetowych oraz obrazy z telewizji przemyslowej, jesli odwiedzaja Panstwo nasze biura
Dane ogólnodostepne Szczególowe informacje na Panstwa temat, które znajduja sie w ogólnodostepnych rejestrach oraz informacje na Panstwa temat, które sa publicznie dostepne w Internecie

 

Kategorie danych wrazliwych Przepisy prawa i inne regulacje traktuja okreslone rodzaje danych osobowych, w tym dane osobowe dotyczace stanu zdrowia czy wyroków skazujacych i wykroczen, w sposób szczególny i zapewniaja im dodatkowa ochrone. Tego typu dane bedziemy gromadzic i wykorzystywac wylacznie jezeli pozwoli nam na to prawo.

 

Podstawy prawne przetwarzania Panstwa danych osobowych

Panstwa dane osobowe bedziemy gromadzic, wykorzystywac i udostepniac wylacznie, jezeli bedziemy w zadowalajacym stopniu przekonani, ze mamy do tego odpowiednia podstawe prawna.   Kwestie te wyjasniono dokladniej w ponizszej tabeli, która okresla cele, dla których gromadzimy dane osobowe. Dla kazdego celu wskazujemy, ze Panstwa dane osobowe bedziemy wykorzystywac z przynajmniej jednego z ponizszych powodów:

 • wykorzystywanie przez nas Panstwa danych osobowych bedzie niezbedne celem realizacji zawartej z Panstwem umowy, albo celem podjecia czynnosci, aby zawrzec z Panstwem umowe, na przyklad kiedy poprosza nas Panstwo o dostarczenie Panstwu produktu albo o swiadczenie uslugi;
 • wykorzystywanie przez nas Panstwa danych osobowych bedzie niezbedne celem zachowania zgodnosci z naszym obowiazkiem prawnym, na przyklad kiedy bedziemy musieli zlozyc sprawozdanie organom podatkowym;
 • wykorzystanie przez nas Panstwa danych osobowych bedzie wymagane z przyczyn regulacyjnych, które leza w interesie publicznym, na przyklad aby wykryc przestepstwo finansowe i zapobiec mu;
 • wyraza Panstwo zgode na wykorzystanie przez nas danych osobowych, na przyklad jezeli zgodza sie Panstwo na otrzymywanie wiadomosci marketingowych; lub
 • wykorzystywanie przez nas Panstwa danych osobowych bedzie lezec w naszym prawnie uzasadnionym interesie jako organizacji komercyjnej. .

Gromadzone przez BNY Mellon dane osobowe beda zazwyczaj wymagane, aby umozliwic nam realizacje umowy lub swiadczenie uslug badz tez w celu wypelnienia naszych zobowiazan regulacyjnych lub prawnych. Jesli mimo to zdecyduja sie Panstwo nie podawac pewnych danych osobowych, BNY Mellon moze nie byc w stanie swiadczyc uslug, których Panstwo potrzebuja. Jesli podanie danych osobowych jest dobrowolne, zostana Panstwo poinformowani o tym fakcie w momencie ich gromadzenia, a jesli zdecyduja sie Panstwo nie podawac danych osobowych, nie bedzie mialo to dla Panstwa zadnych konsekwencji

 

W przypadku udzielenia zgody na dobrowolne przekazanie danych osobowych maja Panstwo prawo wycofac swoja zgode w dowolnym momencie. Zgode te mozna wycofac, skladajac wniosek do podmiotu, który zgromadzil Panstwa dane osobowe, klikajac „zrezygnuj” lub „anuluj subskrypcje” w wiadomosciach o charakterze marketingu bezposredniego lub kontaktujac sie z nami.

 

W przypadkach, gdzie polegamy na naszych uzasadnionych interesach jako podstawach prawnych, bedzie sie to odbywac w oparciu o fakt, ze dana czynnosc:

 • jest niezbedna do realizacji naszych celów biznesowych lub handlowych oraz swiadczenia uslug naszym klientom i nie moze zostac wykonana bez polegania na naszych uzasadnionych interesach;
 • jest proporcjonalna i nie spowodowalyby nieuzasadnionych szkód;
 • jest zgodna z Panstwa uzasadnionymi oczekiwaniami lub nie bedzie z nimi sprzeczna;
 • nie podwaza Panstwa indywidualnych praw, interesów ani wolnosci; oraz
 • nie przewaza nad Panstwa prawami do prywatnosci. 

W ponizszej tabeli wyjasniamy nasze uzasadnione interesy.

 

Gromadzone przez nas dane osobowe beda wykorzystywane w jednym lub kilku z nastepujacych celów.

 

  Do czego wykorzystujemy Panstwa informacje Podstawa prawna Nasze prawnie uzasadnione interesy
Zarzadzanie Panstwa stosunkami z BNY Mellon
 • Zarzadzanie naszymi stosunkami z Panstwem oraz nasza dzialalnoscia, na przyklad poprzez znalezienie najlepszej metody kontaktu z Panstwem
 • Opracowywanie nowych sposobów sprostania potrzebom naszych klientów oraz rozwijania naszej dzialalnosci, na przyklad poprzez zwracanie sie z prosba o opinie zwrotna do klientów albo udostepnianie naszych badan rynku
 • Opracowywanie i realizacja dzialan marketingowych w celu informowania naszych klientów o naszych produktach i uslugach
 • Rozwijanie naszej marki i zarzadzanie nia
 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Zgoda (gdy wymaga tego prawo)
 • Poznanie, które z naszych produktów i uslug moga Panstwa zainteresowac i poinformowanie Panstwa o tych produktach i uslugach
 • Komunikacja z Panstwem na temat BNY Mellon i wiedzy dotyczacej sektora oraz zapewnianie wiedzy merytorycznej
 • Ubieganie sie o Panstwa zgode, gdy potrzebujemy sie z Panstwem skontaktowac
 • Prowadzenie aktualnej dokumentacji i postepowanie zgodnie z Panstwa preferencjami dotyczacymi komunikacji
Opracowywanie, dostarczanie, swiadczenie i wsparcie naszych produktów i uslug
 • Dostarczanie naszych produktów i swiadczenie naszych uslug klientom indywidualnym i instytucjonalnym
 • Zapewnianie porad i wytycznych, na przyklad w celu wsparcia w zakresie korzystania przez Panstwa z naszych produktów i uslug
 • Opracowywanie i sprawdzanie istniejacych i nowych produktów i uslug oraz zarzadzanie nimi
 • Zrozumienie tego, w jaki sposób nasi klienci wykorzystuja produkty i uslugi dostarczane albo swiadczone przez nas i inne podmioty, na przyklad poprzez badania i analizy
 • Zarzadzanie sposobem, w jaki wspólpracujemy z innymi firmami, które swiadcza uslugi dla nas i naszych klientów, na przyklad naszymi stosunkami z dostawcami
 • Zgoda (gdy wymaga tego prawo)
 • Okreslanie odpowiednich klientów dla nowych produktów i uslug
 • Zapewnianie mozliwosci skutecznego i wydajnego wywiazania sie przez nas ze zobowiazan prawnych i umownych
 • Zachowanie zgodnosci z wymogami regulacyjnymi
Administracja w zakresie dostarczanych przez nas produktów i swiadczonych uslug 
 • Realizacja platnosci klienta i zarzadzanie nimi
 • Zarzadzanie produktami i uslugami skarbowymi i inwestycyjnymi oraz dostarczanie tych produktów i swiadczenie tych uslug
 • Zarzadzanie prowizjami, oplatami i odsetkami naleznymi z tytulu kont klientów
 • Sciaganie i odzyskiwanie naleznych nam srodków pienieznych
 • Korzystanie z naszych praw okreslonych w umowach lub kontraktach
 • Zgoda (gdy wymaga tego prawo)
 • Zobowiazanie umowne
 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Zapewnianie mozliwosci skutecznego i wydajnego wywiazania sie przez nas ze zobowiazan umownych
 • Zachowanie zgodnosci z wymogami regulacyjnymi
Wykrywanie przestepstw i zapobieganie im
 • Wykrywanie, wyjasnianie, zglaszanie i usilowanie zapobiegania oszustwom, przestepstwom finansowym i praniu pieniedzy, na przyklad poprzez sprawdzanie zgodnie z zasada „znaj swojego klienta”, kontrole bezpieczenstwa pod katem prania pieniedzy i inne czynnosci zwiazane ze sprawdzaniem tozsamosci
 • Przestrzeganie innych przepisów prawa i regulacji, które nas obowiazuja, na przyklad innych przepisów prawa dotyczacych uslug finansowych i przepisów krajowych
 • Zobowiazanie umowne
 • Zobowiazania prawne
 • Interes publiczny
 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Zapewnianie mozliwosci skutecznego i wydajnego wywiazania sie przez nas ze zobowiazan umownych
 • Zachowanie zgodnosci z wymogami regulacyjnymi
Ochrona naszej marki, dzialalnosci i interesów klientów
 • Zarzadzanie ryzykiem dla nas i naszych klientów, na przyklad poprzez badania i analizy statystyczne 
 • Odpowiadanie na skargi i dzialania majace na celu ich rozwiazanie
 • Przestrzeganie wymogów zagranicznych przepisów prawa, organów porzadkowych i organów regulacyjnych, które moga dotyczyc nas jako instytucji globalnej
 • Ochrona naszych systemów informatycznych, sieci i infrastruktury
 • Prowadzenie naszej dzialalnosci w wydajny 
 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Zapewnianie mozliwosci skutecznego i wydajnego wywiazania sie przez nas ze zobowiazan umownych
 • Zapewnienie mozliwosci skorzystania przez nas z przyslugujacych nam praw
 • Zachowanie zgodnosci z wymogami regulacyjnymi

 

Skad uzyskujemy dane osobowe, które gromadzimy na Panstwa temat

Dane osobowe, które wykorzystujemy w wyzej wymienionych celach, uzyskujemy z jednego albo kilku z ponizszych zródel:

 • bezposrednio od Panstwa w ramach naszych stosunków, w tym kiedy korzystaja Panstwo z naszych produktów, uslug i witryn internetowych;
 • od podmiotów BNY Mellon;
 • od podmiotów zewnetrznych, które sa upowaznione do udostepniania nam takich informacji, na przyklad od posredników, firm brokersko-dealerskich, naszych klientów instytucjonalnych i uslugodawców; oraz
 • z ogólnodostepnych zródel informacji.Ulteriori informazioni sull’uso di intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

 

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

BNY Mellon wykorzystuje zarówno manualne, jak i zautomatyzowane metody przetwarzania. Mozemy w szczególnosci wykorzystywac zautomatyzowane metody przetwarzania, takie jak korzystanie ze sztucznej inteligencji („SI”) i uczenia maszynowego (Machine Learning, „ML”), które sa zestawem technologii zaprogramowanych do wykonywania zadan i dzialan zazwyczaj zwiazanych z ludzmi. Mozemy wykorzystywac SI i/lub ML w celu optymalizacji i zwiekszenia wydajnosci procesów biznesowych (np. w celu wspierania biur obslugi klienta, które obsluguja przychodzace zapytania) i/lub w celu wspierania i ulepszania istniejacych mechanizmów kontroli bezpieczenstwa. 

 

Zautomatyzowane metody przetwarzania podlegaja regularnie testowanym kontrolom majacym na celu zapewnienie dokladnosci i rzetelnosci wyników. Korzystajac z SI i/lub ML, nie zamierzamy podejmowac zautomatyzowanych decyzji na Panstwa temat, a zatem zastosowanie tych technologii nie spowoduje zadnych skutków prawnych lub podobnych, jesli nie okreslono inaczej w konkretnej informacji o ochronie prywatnosci przekazanej Panstwu bezposrednio.

 

 

 

UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH WEWNATRZ BNY MELLON, PODMIOTOM ZEWNETRZNYM I WLASCIWYM ORGANOM REGULACYJNYM

W tej czesci znajduja sie informacje na temat sposobu, w jaki udostepniamy dane osobowe:

 • wewnatrz BNY Mellon;
 • podmiotom zewnetrznym, które pomagaja nam w dostarczaniu naszych produktów i swiadczeniu naszych uslug; oraz
 • wlasciwym organom regulacyjnym. 

Panstwa dane osobowe udostepniamy w sposób i w celach opisanych ponizej:

 • wewnatrz BNY Mellon, gdy takie ujawnianie jest niezbedne w celu swiadczenia na Panstwa rzecz naszych uslug albo zarzadzania nasza dzialalnoscia;
 • podmiotom zewnetrznym, które pomagaja nam w zarzadzaniu nasza dzialalnoscia i swiadczeniu uslug. Te podmioty zewnetrzne zobowiazaly sie do przestrzegania ograniczen zwiazanych z zachowaniem poufnosci oraz do wykorzystywania wszelkich danych osobowych, które im udostepniamy, albo które gromadza w naszym imieniu, wylacznie w celu swiadczenia dla nas uslug ujetych w umowie. Dotyczy to uslugodawców swiadczacych uslugi informatyczne, którzy pomagaja nam w zarzadzaniu naszymi systemami informatycznymi i biurowymi;
 • agencjom i organizacjom pracujacym nad zapobieganiem oszustwom w uslugach finansowych;
 • wlasciwym organom regulacyjnym;
 • w celu zachowania zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa, regulacjami i zasadami oraz spelniania zadan ze strony organów porzadkowych, regulacyjnych i innych organów panstwowych;
 • dane inne niz osobowe, dotyczace osób odwiedzajacych nasza witryne internetowa, wzorców ruchu uzytkowników i korzystania z witryny mozemy udostepniac w zagregowanej postaci statystycznej naszym partnerom biznesowym, jednostkom stowarzyszonym i reklamodawcom; oraz
 • BNY Mellon moze w przyszlosci sprzedac podmiotowi zewnetrznemu, albo w inny sposób przeniesc na podmiot zewnetrzny, czesc albo calosc swoich aktywów. Panstwa dane osobowe, informacje techniczne na temat Panstwa urzadzenia czy przegladarki lub inne anonimowe informacje, które uzyskamy od Panstwa poprzez witryny internetowe, moga zostac ujawnione jakiemukolwiek potencjalnemu albo faktycznemu nabywcy zewnetrznemu takich aktywów lub moga wchodzic w sklad takich przeniesionych aktywów.

 

 

 

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII

W tej czesci znajduja sie informacje na temat:

 • rodzajów plików cookie, które wykorzystujemy w naszych witrynach internetowych;
 • reklamodawców zewnetrznych;
 • witryn internetowych osób trzecich;
 • kontrolowania ustawien plików cookie.

Rodzaje plików cookie, które wykorzystujemy w naszych witrynach internetowych

Wykorzystujemy pliki cookie, sygnaly nawigacyjne i podobne technologie (zwane dalej lacznie „Plikami cookie”) w celu sledzenia informacji zapewnianych przez Panstwa przegladarke i aplikacje oprogramowania, kiedy korzystaja Panstwo z naszych witryn internetowych. Plik cookie to mala informacja, która witryna internetowa przechowuje w przegladarce internetowej na Panstwa urzadzeniu i moze pózniej odzyskac. „Sesyjne” Pliki cookie sa tymczasowe i wygasaja wraz z koncem sesji w przegladarce, tzn. kiedy opuszczaja Panstwo witryne internetowa. Sesyjne Pliki cookie umozliwiaja witrynie internetowej rozpoznawanie Panstwa i przenosza informacje, gdy zmieniaja Panstwo strony podczas pojedynczej sesji w przegladarce, a takze umozliwiaja wydajniejsze korzystanie z witryny internetowej. Natomiast „trwale” Pliki cookie pozostaja w folderze Plików cookie w przegladarce nawet po opuszczeniu witryny internetowej i zamknieciu przegladarki. Umozliwiaja one witrynie rozpoznawanie Panstwa, gdy Panstwo powróca, zapamietywanie Panstwa preferencji i swiadczenie uslug dostosowanych do Panstwa potrzeb. Plik cookie nie bedzie zawierac informacji, które umozliwia nam skontaktowanie sie z Panstwem droga telefoniczna, poczta elektroniczna ani w zaden inny sposób.

 

Zarówno my, jak i uslugodawcy zewnetrzni dzialajacy w naszym imieniu, wykorzystujemy sesyjne i trwale Pliki cookie w celu:

 • zapamietywania preferencji, które Panstwo przesla, a takze tych, które sa generowane na podstawie danych dotyczacych korzystania przez Panstwa z naszych witryn internetowych i odpowiedzi udzielanych przez Panstwa w sondazach i ankietach znajdujacych sie w naszych witrynach internetowych;
 • mierzenia korzystania przez Panstwa z naszych witryn internetowych w ramach staran zwiazanych z doskonaleniem ich jakosci i poprawianiem ogólnego komfortu uzytkowania, w tym sledzenia wyswietlen stron, daty i godziny dostepu do witryny internetowej oraz innych danych dotyczacych uzytkowania, a takze okreslenia Panstwa systemu operacyjnego i rodzaju przegladarki (ale nie innych informacji na temat Panstwa komputera czy programów, które sie na nim znajduja) oraz ogólnej lokalizacji geograficznej, oraz
 • umozliwienia Panstwu udostepniania okreslonych informacji z naszych witryn internetowych za pomoca przycisków dodawania do zakladek w mediach spolecznosciowych, poczta elektroniczna albo na stronach spolecznosciowych.

Wspomniani powyzej uslugodawcy zewnetrzni wykorzystuja wszystkie dane osobowe, które zgromadza w naszym imieniu wylaczenie w celu swiadczenia na nasza rzecz uslug objetych umowa. Zobowiazali sie oni równiez do przestrzegania ograniczen zwiazanych z zachowaniem poufnosci.

 

Mozemy wykorzystywac zagregowane dane dotyczace korzystania, aby sledzic trendy i analizowac wzorce w naszych witrynach internetowych. Jezeli zarejestruja sie Panstwo, aby uzyskac dostep do jakiegos obszaru naszej witryny internetowej, witryna rozpozna, kim Panstwo sa, i zgromadzi wszelkie przeslane przez Panstwa informacje (w tym subskrypcje wiadomosci e-mail itp.). Informacje zgromadzone na Panstwa temat poprzez te witryne internetowa moga zostac powiazane z innymi informacjami umozliwiajacymi okreslenie tozsamosci, które posiadamy na Panstwa temat.

 

Reklamodawcy zewnetrzni

Mozemy korzystac z uslug zewnetrznych firm reklamowych, aby dostarczaly w naszym imieniu reklamy w innych witrynach w calym Internecie. W celu mierzenia i sledzenia skutecznosci takich reklam firmy te przewaznie korzystaja z Plików cookie, w zwiazku z czym Plik cookie moze zostac ustawiony w folderze Plików cookie Panstwa przegladarki, kiedy klikna Panstwo jedna z naszych reklam, albo odwiedza Panstwo strone internetowa powiazana z naszymi kampaniami reklamowymi. Firmy te moga wykorzystywac i mierzyc informacje dotyczace wizyt w naszej witrynie w ramach tego samego procesu. Informacje na Panstwa temat zapewniane nam przez te firmy beda zanonimizowane.

 

Witryny internetowe podmiotów zewnetrznych

Nasze witryny internetowe zawieraja lacza do stron podmiotów zewnetrznych (w tym przyciski dodawania zakladek do mediów spolecznosciowych, które umozliwiaja Panstwu udostepnianie okreslonych tresci w naszych witrynach internetowych). Chociaz niektóre z podmiotów kontrolujacych te witryny internetowe zawarly z nami umowy, nie ma to zastosowania do wszystkich z nich, zalecamy zatem zapoznanie sie z poszczególnymi informacjami o ochronie prywatnosci i wykorzystaniu plików cookie oraz innymi warunkami kazdej z witryn internetowych, do których zamieszczamy lacza, przed przeslaniem swoich danych osobowych. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za obowiazujace w nich warunki korzystania ani informacje o ochronie prywatnosci i nie mamy nad nimi kontroli, nie zapoznalismy sie z nimi oraz nie bierzemy na siebie zadnej odpowiedzialnosci, jezeli chodzi o tresci znajdujace sie w tych witrynach internetowych, ani za sposób, w jaki wykorzystuja one Pliki cookie i obchodza sie z danymi osobowymi. Niniejsza informacja o ochronie prywatnosci nie ma zastosowania w przypadku korzystania przez Panstwa z witryn internetowych podmiotów zewnetrznych.

 

Kontrolowanie ustawien Plików cookie

Wiekszosc przegladarek jest wstepnie ustawiona, aby przyjmowac Pliki cookie. Mozna jednak zmienic ustawienia swojej przegladarki. Moze byc równiez mozliwe skonfigurowanie przegladarki w taki sposób, aby pozwolic na przyjmowanie okreslonych Plików cookie, lub tak, aby za kazdym razem, gdy nowy Plik cookie ma zostac zapisany na urzadzeniu, wyswietlane bylo powiadomienie, by mogli Panstwo zdecydowac, czy przyjac czy tez odrzucic dany Plik cookie. Mozna równiez wylaczyc korzystanie z Plików cookie poprzez skonfigurowanie ustawien przegladarki tak, aby odrzucac Pliki cookie. Aby uzyskac instrukcje dotyczace wylaczenia Plików cookie, prosze zapoznac sie z czescia dotyczaca pomocy w swojej przegladarce. Wiecej informacji na temat Plików cookie, tego jak dzialaja, tego dlaczego sa tak uzyteczne i tego jak je wylaczyc, mozna znalezc w witrynie www.allaboutcookies.org.

 

Jezeli nie chca Panstwo przyjmowac Plików cookie z naszej witryny internetowej, prosze wylaczyc je, albo powstrzymac sie od korzystania z naszej witryny internetowej. Wylaczenie Plików cookie moze oznaczac, ze beda Panstwo miec dostep do ograniczonej funkcjonalnosci albo nie beda Panstwo mogli korzystac z czesci lub calosci naszej witryny internetowej.

 

Aby uzyskac informacje na temat plików cookie wykorzystywanych w poszczególnej aplikacji, nalezy zapoznac sie z informacja o plikach cookie tej konkretnej aplikacji. Aby uzyskac wiecej informacji na temat tego, w jaki sposób bnymellon.com gromadzi informacje za pomoca plików cookie i technologii sledzenia, moga sie Panstwo zapoznac z Informacja o plikach cookie w regionie EMEA.

 

 

 

PROWADZENIE MARKETINGU BEZPOSREDNIEGO 

W tej czesci znajduja sie informacje na temat:

 • sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, aby przedstawiac Panstwu aktualne informacje na temat naszych produktów i uslug;
 • sposobu, w jaki moga Panstwo zarzadzac swoimi preferencjami w zakresie marketingu.

Jak wykorzystujemy dane osobowe, aby przedstawiac Panstwu aktualne informacje na temat naszych produktów i uslug

Panstwa dane osobowe mozemy wykorzystywac, aby informowac Panstwa o produktach i uslugach BNY Mellon, które naszym zdaniem Panstwa zainteresuja. Mozemy kontaktowac sie z Panstwem poczta elektroniczna, poczta tradycyjna, telefonicznie albo poprzez inne kanaly komunikacji, które naszym zdaniem moga Panstwo uznac za pomocne. W kazdym przypadku bedziemy szanowac Panstwa preferencje dotyczace tego, w jaki sposób zycza sobie Panstwo, abysmy zarzadzali dzialaniami marketingowymi skierowanymi do Panstwa.  

 

Sposób, w jaki moga Panstwo zarzadzac swoimi preferencjami w zakresie marketingu

Aby chronic Panstwa prawa dotyczace ochrony prywatnosci i zapewnic Panstwu kontrole nad tym, w jaki sposób bedziemy zarzadzac marketingiem skierowanym do Panstwa:

 • podejmiemy dzialania w celu ograniczenia marketingu bezposredniego w uzasadnionym i proporcjonalnym stopniu oraz bedziemy wysylac Panstwu wylacznie wiadomosci, które naszym zdaniem moga Panstwa zainteresowac, albo Panstwa dotyczyc;
 • w kazdej chwili moga Panstwo zazadac, abysmy zaprzestali marketingu bezposredniego. Moga Panstwo zazadac, abysmy zaprzestali wysylania Panstwu marketingowych wiadomosci elektronicznych, stosujac sie do instrukcji znajdujacych sie w laczu „Anuluj subskrypcje”, które znajduje sie w wysylanych przez nas marketingowych wiadomosciach e-mail. Moga Panstwo równiez skontaktowac sie z nami.  Prosze okreslic, czy chcieliby Panstwo, abysmy zaprzestali wszelkich form marketingu, czy tylko okreslonego typu (np. wiadomosci e-mail); oraz
 • moga Panstwo zmienic sposób zarzadzania w swojej przegladarce plikami cookie, które moga sluzyc do zapewniania reklam internetowych, stosujac sie do instrukcji na temat zmiany ustawien w przegladarce zgodnie z wyjasnieniami powyzej.

Zalecamy, aby rutynowo weryfikowali Panstwo informacje o ochronie prywatnosci i ustawienia preferencji dostepne na platformach mediów spolecznosciowych, a takze preferencje na swoim koncie BNY Mellon..

 

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH NA CALYM SWIECIE

W tej czesci znajduja sie informacje na temat:

 • sposobu, w jaki prowadzimy swoja dzialalnosc jako firma globalna i przekazujemy dane za granice;
 • podjetych przez nas ustalen majacych na celu ochrone Panstwa danych osobowych w przypadku przekazywania ich za granice..

BNY Mellon prowadzi dzialalnosc na calym swiecie. W zwiazku z tym Panstwa dane osobowe moga byc przetwarzane w krajach, w których obowiazuja inne standardy dotyczace ochrony danych, w tym do Stanów Zjednoczonych i Indii. BNY Mellon zastosuje odpowiednie srodki w celu zapewnienia, ze przekazywanie danych osobowych bedzie odbywac sie zgodnie z obowiazujacym prawem i bedzie podlegac starannemu zarzadzaniu w celu ochrony Panstwa praw zwiazanych z prywatnoscia i interesów, oraz ze przekazywanie danych bedzie ograniczac sie do krajów, które uznaje sie za zapewniajace odpowiedni stopien ochrony prawnej, albo jezeli w zadowalajacym stopniu uznamy, ze podjeto alternatywne ustalenia majace na celu ochrone Panstwa praw zwiazanych z prywatnoscia. W tym celu:

 • przekazywanie danych wewnatrz BNY Mellon objete bedzie umowa zawarta z czlonkami BNY Mellon (umowa wewnatrzgrupowa), która zobowiazuje kazdego czlonka do zapewnienia odpowiedniego i jednolitego stopnia ochrony danych osobowych niezaleznie od miejsca, do którego zostana one przekazane wewnatrz BNY Mellon;
 • gdy przekazujemy dane osobowe poza BNY Mellon albo podmiotom zewnetrznym, które pomagaja nam w dostarczaniu naszych produktów i swiadczeniu naszych uslug, uzyskujemy od nich zobowiazania umowne do ochrony tych danych osobowych; lub
 • gdy otrzymujemy ze strony organów porzadkowych albo organów regulacyjnych wnioski o przekazanie informacji, skrupulatnie potwierdzamy zasadnosc tych wniosków przed ujawnieniem danych osobowych.

Maja Panstwo prawo skontaktowac sie z nami, aby uzyskac wiecej informacji na temat zabezpieczen stosowanych przez nas (w tym kopie odpowiednich zobowiazan umownych) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Panstwa danych osobowych podczas przekazywania ich, jak wspomniano powyzej.

 

 

 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY PANSTWA INFORMACJE

 

Bezpieczenstwo

Wdrozylismy i utrzymujemy kompleksowy program bezpieczenstwa informacji obejmujacy pisemne polityki i procedury opracowane celem ochrony poufnosci i integralnosci danych osobowych. Program bezpieczenstwa informacji zawiera zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne odpowiednie do rodzaju informacji, których sprawa dotyczy, opracowane w celu: (i) zachowania bezpieczenstwa i poufnosci tych informacji; (ii) chronienia takich informacji przed wszelkimi przewidywanymi zagrozeniami lub niebezpieczenstwami zwiazanymi z ich bezpieczenstwem lub integralnoscia; (iii) chronienia takich informacji przed nieupowaznionym dostepem albo wykorzystaniem, które moglyby spowodowac istotne szkody, oraz (iv) zapewnienia odpowiedniego usuwania takich informacji. Bezpieczenstwo Panstwa danych osobowych zalezy równiez po czesci od bezpieczenstwa urzadzenia, z którego Panstwo korzystaja do komunikacji z nami, stosowanych przez Panstwa zabezpieczen chroniacych identyfikatory uzytkownika i hasla oraz bezpieczenstwa zapewnianego przez Panstwa dostawce uslug internetowych.

 

Przechowywanie danych osobowych

BNY Mellon zachowa Panstwa dane osobowe:

 • tak dlugo, jak jest to wymagane do celów, dla których zostaly zgromadzone, zgodnie z wyjasnieniami zawartymi w niniejszej informacji, gdy jestesmy zobowiazani do tego zgodnie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi, ksiegowymi lub niezbednymi wymogami technicznymi; lub
 • przez dluzszy okres w okreslonych okolicznosciach, abysmy mieli dokladna dokumentacje Panstwa transakcji z nami w przypadku jakichkolwiek skarg lub sporów lub jesli bedziemy zasadnie uwazac, ze moze byc to wymagane w celu obrony przed roszczeniem prawnym

W takich okolicznosciach Panstwa dane osobowe beda podlegac korporacyjnemu harmonogramowi przechowywania informacji, który uwzglednia powyzsze czynniki. Aby uzyskac wiecej informacji na temat przechowywania Panstwa danych osobowych, moga Panstwo skontaktowac sie z nami.

 

 

PRAWA PRZYSLUGUJACE W CELU ZAPEWNIENIA POMOCY W ZAKRESIE ZARZADZANIA SWOJA PRYWATNOSCIA

Z zastrzezeniem okreslonych wyjatków oraz w pewnych przypadkach zaleznych od wykonywanych przez nas czynnosci w zakresie przetwarzania przysluguja Panstwu okreslone prawa dotyczace Panstwa danych osobowych. Prosze pamietac, ze w zaleznosci od lokalizacji Panstwa prawa moga sie róznic. Prosze kliknac ponizsze lacza, aby dowiedziec sie wiecej na temat kazdego z praw, które moga Panstwu przyslugiwac:

Przed ujawnieniem zadanych przez Panstwa danych osobowych mozemy poprosic Panstwa o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Panstwa tozsamosci i ze wzgledów bezpieczenstwa. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia oplaty, gdy pozwala na to prawo, na przyklad jezeli Panstwa zadanie bedzie w widoczny sposób bezpodstawne albo nadmierne.

 

Moga Panstwo skorzystac ze swoich praw, kontaktujac sie z nami. Z zastrzezeniem kwestii prawnych i innych dozwolonych kwestii dolozymy uzasadnionych staran, aby niezwlocznie uszanowac Panstwa zadanie, albo poinformowac Panstwa, jezeli bedziemy potrzebowali dalszych informacji, aby je zrealizowac.

 

Nie zawsze mozemy byc w stanie w pelni ustosunkowac sie do Panstwa zadania, na przyklad jezeli mialoby to wplyw na zobowiazanie do zachowania poufnosci wobec innych osób, albo jezeli bedziemy uprawnieni na mocy prawa do postapienia w inny sposób. 

 

Prawo do uzyskania dostepu do danych osobowych 

Przysluguje Panstwu prawo do zadania, abysmy zapewnili Panstwu dostep do kopii Panstwa danych osobowych, które przechowujemy, oraz prawo do uzyskania informacji na temat: (a) zródla Panstwa danych osobowych; (b) celów, podstawy prawnej i metod przetwarzania; (c) tozsamosci administratora danych, oraz (d) podmiotów albo kategorii podmiotów, którym mozemy przekazywac Panstwa dane osobowe.

 

 

Prawo do sprostowania albo usuniecia danych osobowych 

Przysluguje Panstwu prawo do zadania, abysmy sprostowali nieprawidlowe dane osobowe. Mozemy podejmowac próby zweryfikowania prawidlowosc danych osobowych przed ich sprostowaniem.

 

W ograniczonych okolicznosciach moga Panstwo równiez zazadac, abysmy usuneli Panstwa dane osobowe, gdy:

 • nie sa one juz potrzebne do celów, do których je zgromadzono, albo
 • wycofali Panstwo swoja zgode (jezeli przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie zgody), albo
 • w nastepstwie skutecznego skorzystania z prawa do sprzeciwu (patrz prawo do sprzeciwu), albo
 • dane przetwarzano niezgodnie z prawem, albo
 • wymagane jest to w celu wywiazania sie z obowiazku prawnego, któremu BNY Mellon podlega. 

Nie mamy obowiazku zastosowac sie do Panstwa zadania o usuniecie danych osobowych, jezeli przetwarzanie Panstwa danych osobowych jest niezbedne:

 • w celu wywiazania sie z obowiazku prawnego, albo
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania Panstwa danych osobowych

Moga Panstwo poprosic nas o ograniczenie przetwarzania Panstwa danych osobowych, jednak wylacznie gdy:

 • prawidlowosc danych zostanie podwazona, abysmy mogli zweryfikowac ich prawidlowosc, albo
 • ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chca Panstwo, abysmy je usuneli, albo
 • nie sa one juz potrzebne do celów, do których je zgromadzono, ale wciaz potrzebujemy ich do okreslenia, wniesienia albo odpierania roszczen prawnych, albo
 • skorzystali Panstwo z prawa do sprzeciwu, a my rozpatrujemy Panstwa zadanie.

Mozemy w dalszym ciagu wykorzystywac Panstwa dane osobowe po wniesieniu zadania o ograniczenie przetwarzania:

 • gdy mamy Panstwa zgode, albo
 • w celu okreslenia, wniesienia albo odpierania roszczen prawnych, albo
 • w celu ochrony praw innych osób fizycznych badz prawnych. .

 

Prawo do przekazywania Panstwa danych osobowych

Moga Panstwo poprosic nas o przekazanie Panstwu Panstwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego, albo poprosic nas o przekazanie ich bezposrednio innemu administratorowi danych, jednak w kazdym przypadku wylacznie gdy:

 • przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie Panstwa zgody, albo w ramach realizacji zawartej z Panstwem umowy, oraz
 • przetwarzanie odbywa sie w sposób zautomatyzowany.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych

Moga Panstwo sprzeciwic sie wszelkiemu przetwarzaniu Panstwa danych osobowych, którego podstawa jest nasz prawnie uzasadniony interes, jezeli uznaja Panstwo, ze Panstwa prawa podstawowe i swobody przewazaja nasz prawnie uzasadniony interes. 

 

Gdy zglosza Panstwo sprzeciw, mamy mozliwosc wykazac, ze mamy istotny prawnie uzasadniony interes, który ma znaczenie nadrzedne wobec Panstwa praw i swobód.

 

 

Prawo do sprzeciwu wobec sposobu, w jaki wykorzystujemy Panstwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezposredniego

Moga Panstwo zazadac, abysmy zmienili sposób, w jaki kontaktujemy sie z Panstwem w celach zwiazanych z marketingiem bezposrednim.


Moga Panstwo zazadac, abysmy nie przekazywali Panstwa danych osobowych niestowarzyszonym podmiotom zewnetrznym w celach zwiazanych z marketingiem bezposrednim albo w jakichkolwiek innych celach.

 

 

Prawo do uzyskania kopii informacji na temat zabezpieczen danych osobowych stosowanych podczas przekazywania ich poza Panstwa obszar jurysdykcji

Moga Panstwo uzyskac kopie informacji na temat zabezpieczen stosowanych podczas przekazywania Panstwa danych osobowych do panstw, które nie gwarantuja odpowiedniego poziomu ochrony danych, albo instrukcje dotyczace tego, gdzie mozna znalezc takie informacje.

 

Mozemy zredagowac umowy dotyczace danych, aby chronic informacje na temat warunków handlowych.

 

 

Prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego

W razie watpliwosci dotyczacych sposobu, w jaki przetwarzamy Panstwa dane osobowe, przysluguje Panstwu prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Chociaz maja Panstwo prawo skontaktowac sie z organem nadzorczym w kazdej chwili, prosimy, aby wszelkie problemy spróbowali Panstwo najpierw rozwiazac we wspólpracy z nami.

 

 

 

KONTAKT

Glówna osoba do kontaktu we wszelkich sprawach wynikajacych z niniejszej informacji o ochronie prywatnosci jest nasz Inspektor ochrony danych. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie na nastepujace sposoby:

 

Poczta elektroniczna:

Global_Privacy_Compliance@bnymellon.com

 

Poczta tradycyjna:

Inspektor ochrony danych
BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o.

ul. Swobodna 3

50-088 Wroclaw

Polska

 

W stosownych przypadkach placówki BNYM poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyznaczyly BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o. na swojego przedstawiciela w UE na potrzeby RODO („Przedstawiciel na terenie UE”). Z przedstawicielem na terenie UE mozna sie skontaktowac, korzystajac z powyzszych danych kontaktowych inspektora ochrony danych.

 

W razie jakichkolwiek pytan, watpliwosci badz skarg dotyczacych przestrzegania przez nas niniejszej informacji i przepisów o ochronie danych, albo jezeli chca Panstwo skorzystac ze swoich praw, zachecamy, aby najpierw skontaktowac sie z naszym Inspektorem ochrony danych. Przeprowadzimy czynnosci wyjasniajace i postaramy sie rozwiazac wszelkie skargi i spory oraz dolozymy wszelkich uzasadnionych staran, aby uszanowac Panstwa zyczenia dotyczace korzystania z praw mozliwie jak najszybciej, a w kazdym przypadku w terminach przewidzianych w przepisach o ochronie danych.

 

Kontakt z wlasciwym organem nadzorczym ds. ochrony danych

Przysluguje Panstwu prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego ds. ochrony danych (tj. wlasciwego dla Panstwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy albo miejsca popelnienia rzekomego naruszenia) w kazdej chwili. Prosimy, aby przed wniesieniem skargi do miejscowego organu nadzorczego wszelkie problemy spróbowali Panstwo najpierw rozwiazac we wspólpracy z nami. Liste organów nadzorczych ds. ochrony danych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego mozna znalezc tutaj. W celu zlozenia zazalenia do Miedzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju (Dubai International Financial Centre) prosimy o kontakt z Biurem Inspektora Ochrony Danych Miedzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju (Office of the Commissioner of Data Protection Dubai International Financial Service Authority). W celu zlozenia zazalenia zwiazanego z Wielka Brytania, prosimy o kontakt z brytyjskim Urzedem ds. Danych Osobowych (Information Commissioner’s Office).