Prywatność

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI BANK OF NEW YORK MELLON DLA REGIONU EMEA

Spółka Bank of New York Mellon Corporation i jej jednostki stowarzyszone (określane dalej łącznie jako

„BNY Mellon”, „my”, „nas”) poważnie podchodzą do obowiązków w zakresie ochrony danych i prywatności. W niniejszej informacji o ochronie prywatności wyjaśniono, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe w toku naszej działalności gospodarczej, w tym:

 

  

Możemy okresowo zmieniać niniejszą informację w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi i sposobem prowadzenia naszej działalności. Proszę regularnie sprawdzać te strony, aby zapoznać się z najaktualniejszą wersją niniejszego powiadomienia. W przypadku wprowadzeniaistotnych zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności postaramy się poinformować Państwa o tym poprzez informację w naszej witrynie internetowej albo pocztą elektroniczną (co dalej zwane jest „Powiadomieniem o zmianie”).

 

Ważne informacje na temat BNY Mellon:

Podmiotem BNY Mellon odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe będzie członek BNY Mellon, który pierwotnie zgromadził informacje uzyskane od Państwa albo na Państwa temat. Kwestia ta zostanie wyjaśniona w osobnych informacjach o ochronie prywatności udostępnianych w momencie pierwszego przypadku gromadzenia Państwa danych osobowych przez ten podmiot BNY Mellon, na przykład gdy Państwo albo podmiot, dla którego Państwo pracują, zaangażuje nas do świadczenia jakiejś usługi.

Więcej informacji na temat BNY Mellon można uzyskać w witrynie www.bnymellon.com, albo kontaktując się z nami przy użyciu informacji przedstawionych w części Kontakt.

 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY ORAZ KIEDY I JAK JE WYKORZYSTUJEMY?

W tej części znajdują się informacje na temat:

 • Rodzajów danych osobowych, które gromadzimy;
 • Sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe;
 • Czasu, kiedy gromadzimy dane osobowe;
 • Podstaw prawnych wykorzystywania danych

 

Osoby, których dane dotyczą, w BNY Mellon

 BNY Mellon gromadzi informacje na Państwa temat zwykle, gdy Państwo: 

 • są zarejestrowani w albo korzystają z jednej z naszych witryn internetowych albo usług internetowych;
 • są klientem indywidualnym; 
 • są przedstawicielami jednego z naszych klientów instytucjonalnych; 
 • współpracują z nami w charakterze usługodawcy, lub 
 • odwiedzają siedzibę BNY Mellon albo rejestrują się do uczestnictwa w wydarzeniu BNY Mellon

 

Dane osobowe, które gromadzimy

Dane osobowe, które gromadzimy, należą do jednej z poniższych kategorii:

 

Imię i nazwisko oraz

metoda kontaktu

Podstawowe informacje dotyczące Państwa, w tym Państwa podpis

Dane identyfikacyjne,

w tym unikatowe

deskryptory

Identyfikatory nadane przez organy państwowe, inne unikatowe

identyfikatory, takie jak data urodzenia, oraz deskryptory osobowe, które mogą określać Państwa tożsamość

Informacje finansowe

i dotyczące transakcji

Informacje finansowe na Państwa temat, informacje dotyczące transakcji

i informacje kredytowe, szczegółowe informacje związane z uwierzytelnianiem konta

Szczegółowe informacje

umowne

Informacje gromadzone w ramach dostarczanych Państwu produktów

i świadczonych Państwu usług

Dane społeczno-

demograficzne

Obejmują szczegółowe informacje dotyczące Państwa pracy albo zawodu,

narodowości, wykształcenia.

Informacje dotyczące

technologii

Szczegółowe informacje dotyczące Państwa urządzeń i technologii, z której

Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do naszych usług, w tym adres IP

Informacje dotyczące

zachowań

Informacje na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych

produktów i usług

Informacje dotyczące

lokalizacji

Otrzymywane przez nas dane dotyczące miejsca Państwa pobytu

Informacje dotyczące

komunikacji i monitoringu wideo

Informacje, które uzyskujemy poprzez Państwa komunikację z nami, np.

nagrania dźwiękowe rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail i wiadomości z komunikatorów oraz dane z monitoringu wideo dotyczące Pańswa wizyt w naszych siedzibach

Dane ogólnodostępne

Szczegółowe informacje na Państwa temat, które znajdują się

w ogólnodostępnych rejestrach oraz informacje na Państwa temat, które są publicznie dostępne w Internecie

Kategorie danych

wrażliwych

Przepisy prawa i inne regulacje traktują określone rodzaje danychosobowych, w tym dane osobowe dotyczące stanu zdrowia czy wyroków skazujących i wykroczeń, w sposób szczególny i zapewniają im dodatkową ochronę. Tego typu dane będziemy gromadzić i wykorzystywać wyłącznie jeżeli pozwoli nam na to prawo

 

Gromadzone przez nas dane osobowe będą wykorzystywane w jednym lub kilku z następujących celów:

 

 

Do czego wykorzystujemy

Państwa informacje

Podstawa prawna

Nasz prawnie

uzasadniony interes

Zarządzanie

Państwa

stosunkami z BNY

Mellon

 • Zarządzanie naszymi stosunkami z Państwem oraz naszą działalnością, na przykład poprzez znalezienie najlepszej metody kontaktu z Państwem
 • Opracowywanie nowych sposobów sprostania potrzebom naszych klientów oraz rozwijania naszej działalności, na przykład poprzez zwracanie się z prośbą o opinię zwrotną do klientów albo udostępnianie naszych badań rynku
 • Opracowywanie i realizacja działań marketingowych w celu informowania naszych klientów o naszych produktach i usługach
 • Rozwijanie naszej marki i zarządzanie nią
 • Prawnie uzasadniony Interes
 • Zgoda (gdy wymaga tego prawo)
 • Poznanie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować i poinformowanie Państwa o tych produktach i usługach
 • Komunikacja z Państwem na temat BNY Mellon i wiedzy dotyczącej sektora oraz zapewnianie wiedzy merytorycznej
 • Ubieganie się o Państwa zgodę, gdy potrzebujemy się z Państwem skontaktować
 • Prowadzenie aktualnej dokumentacji i postępowanie zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi komunikacji

Opracowywanie,

dostarczanie,

świadczenie

i wsparcie

naszych

produktów i usług

 • Dostarczanie naszych produktów i świadczenie naszych usług klientom indywidualnym i instytucjonalnym
 • Zapewnianie porad i wytycznych, na przykład w celu wsparcia w zakresie korzystania przez Państwa z naszych produktów i usług
 • Opracowywanie i sprawdzanie istniejących i nowych produktów i usług oraz zarządzanie nimi
 • Zrozumienie tego, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują produkty i usługi dostarczane albo świadczone przez nas i inne podmioty, na przykład poprzez badania i analizy
 • Zarządzanie sposobem, w jaki współpracujemy z innymi firmami, które świadczą usługi dla nas i naszych klientów, na przykład naszymi stosunkami z dostawcami
 • Zobowiązanie umowne
 • Zobowiązanie prawne
 • Prawnie uzasadniony interes
 • Zgoda (gdy wymaga tego prawo)
 • Umożliwianie rozwoju naszych produktów i usług oraz opłat, które pobieramy z tego tytułu
 • Określanie odpowiednich klientów dla nowych produktów i usług Zapewnianie możliwości skutecznego I wydajnego wywiązania się przez nas ze zobowiązań prawnych i umownych
 • Zachowanie zgodności z wymogami regulacyjnymi

Administracja

w zakresie

dostarczanych

przez nas

produktów

i świadczonych

usług

 • Realizacja płatności klienta i zarządzanie nimi
 • Zarządzanie produktami i usługami skarbowymi i inwestycyjnymi oraz dostarczanie tych produktów i świadczenie tych usług
 • Zarządzanie prowizjami, opłatami i odsetkami należnymi z tytułu kont klientów
 • Ściąganie i odzyskiwanie należnych nam środków pieniężnych
 • Korzystanie z naszych praw określonych w umowach lub kontraktach
 • Zgoda (gdy wymaga tego prawo
 • Zobowiązanie umowne
 • Prawnie uzasadniony interes
 • Zapewnianie możliwości skutecznego i wydajnego wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych
 • Zapewnianie możliwości wyegzekwowania naszych praw
 • Zachowanie zgodnościvz wymogami regulacyjnymi

Wykrywanie

przestępstw

i zapobieganie im

 • Wykrywanie, wyjaśnianie, zgłaszanie i usiłowanie zapobiegania oszustwom, Przestępstwom finansowym i praniu pieniędzy, na przykład poprzez sprawdzanie zgodnie z zasadą „znaj swojego klienta”, kontrole bezpieczeństwa pod kątem prania pieniędzy i inne czynności związane ze sprawdzaniem tożsamości
 • Przestrzeganie innych przepisów prawa i regulacji, które nas
 • obowiązują, na przykład innych przepisów prawa dotyczących usług finansowych i przepisów krajowych
 • Zobowiązanie umowne
 • Zobowiązanie prawne
 • Interes publiczny
 • Prawnie zasadniony interes
 • Zapewnianie możliwości skutecznego i wydajnego wywiązania się przez
 • nas ze zobowiązań umownych
 • Zachowanie zgodności z wymogami regulacyjnymi

Ochrona naszej

marki,

działalności

i interesów

klientów

 • Zarządzanie ryzykiem dla nas i naszych klientów, na przykład poprzez badania i analizy statystyczne
 • Odpowiadanie na skargi i działania mające na celu ich rozwiązanie
 • Przestrzeganie wymogów zagranicznych przepisów prawa, organów porządkowych i organów regulacyjnych, które mogą dotyczyć nas jako instytucji globalnej
 • Ochrona naszych systemów informatycznych, sieci i infrastruktury
 • Prowadzenie naszej działalności w wydajny i prawidłowy sposób, na przykład zarządzanie naszą sytuacją finansową, budowanie naszych możliwości gospodarczych, planowanie, komunikację, ład korporacyjny czy audyty
 • Dochodzenie roszczeń prawnych/obrony w sporach prawnych
 • Prawnie uzasadniony interes
 • Zapewnianie możliwości skutecznego i wydajnego wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych
 • Zapewnianie możliwości wyegzekwowania naszych praw
 • Zachowanie zgodności z wymogami egulacyjnymi

 

 

Skąd uzyskujemy dane osobowe, które gromadzimy na Państwa temat?

Dane osobowe, które wykorzystujemy w wyżej wymienionych celach, uzyskujemy z jednego albo kilku z poniższych źródeł:

 • Bezpośrednio od Państwa w ramach naszych stosunków, w tym kiedy korzystają Państwo z naszych produktów, usług i witryn internetowych;
 • Od podmiotów BNY Mellon;
 • Od podmiotów zewnętrznych, które są upoważnione do udostępniania nam takich informacji, na przykład od pośredników, firm brokersko-dealerskich, naszych klientów instytucjonalnych i usługodawców;
 • Z ogólnodostępnych źródeł

 

Podstawa prawna wykorzystywania przez nas danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać wyłącznie jeżeli będziemy w zadowalającym stopniu przekonani, że mamy do tego odpowiednią podstawę prawną. Kwestię tę wyjaśniono dokładniej w innych częściach niniejszej Informacji o ochronie prywatności, gdzie wskazujemy, że Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać z przynajmniej jednego z poniższych powodów:

 • wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych będzie niezbędne celem realizacji zawartej z Państwem umowy, albo celem podjęcia czynności, aby zawrzeć z Państwem umowę, na przykład kiedy poproszą nas Państwo o dostarczenie Państwu produktu albo o świadczenie usługi;
 • wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych będzie niezbędne celem zachowania zgodności z naszym obowiązkiem prawnym, na przykład kiedy będziemy musieli złożyć sprawozdanie organom podatkowym;
 • wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych będzie wymagane z przyczyn regulacyjnych, które leżą w interesie publicznym, na przykład aby wykryć przestępstwo finansowe i zapobiec mu;
 • wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas danych osobowych, na przykład jeżeli zgodzą się Państwo na otrzymywanie wiadomości marketingowych;
 • wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych będzie leżeć w naszym prawnie uzasadnionym interesie jako organizacji komercyjnej świadczącej usługi na rzecz swoich klientów, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie to będzie proporcjonalne i odbędzie się z poszanowaniem Państwa praw do ochrony prywatności; w przypadku gdy będziemy opierać się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, poinformujemy Państwa, jaki to

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH WEWNĄTRZ BNY MELLON, PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM I WŁAŚCIWYM ORGANOM REGULACYJNYM

W tej części znajdują się informacje na temat sposobu, w jaki udostępniamy dane osobowe:

 • wewnątrz BNY Mellon
 • podmiotom zewnętrznym, które pomagają nam w dostarczaniu naszych produktów i świadczeniu naszych usług
 • właściwym organom regulacyjnym

 

Państwa dane osobowe udostępniamy w sposób i w celach opisanych poniżej:

 

 • wewnątrz BNY Mellon, gdy takie ujawnianie jest niezbędne w celu świadczenia na Państwa rzecz naszych usług albo zarządzania nasza działalnością;
 • podmiotom zewnętrznym, które pomagają nam w zarządzaniu naszą działalnością i świadczeniu usług. Te podmioty zewnętrzne zobowiązały się do przestrzegania ograniczeń związanych z zachowaniem poufności oraz do wykorzystywania wszelkich danych osobowych, które im udostępniamy, albo które gromadzą w naszym imieniu, wyłącznie w celu świadczenia dla nas usług ujętych w Dotyczy to usługodawców świadczących usługi informatyczne, którzy pomagają nam w zarządzaniu naszymi systemami informatycznymi i biurowymi;
 • agencjom i organizacjom pracującym nad zapobieganiem oszustwom w usługach finansowych;
 • właściwym organom regulacyjnym;
 • w celu zachowania zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami

 

i zasadami oraz spełniania żądań ze strony organów porządkowych, regulacyjnych i innych organów państwowych;

 • dane inne niż osobowe, dotyczące osób odwiedzających naszą witrynę internetową, wzorców ruchu użytkowników i korzystania z witryny możemy udostępniać w zagregowanej postaci statystycznej naszym partnerom biznesowym, jednostkom stowarzyszonym i reklamodawcom;
 • BNY Mellon może w przyszłości sprzedać podmiotowi zewnętrznemu, albo w inny sposób przenieść na podmiot zewnętrzny, część albo całość swoich aktywów. Państwa dane osobowe, informacje techniczne na temat Państwa urządzenia czy przeglądarki lub inne anonimowe informacje, które uzyskamy od Państwa poprzez witryny internetowe, mogą zostać ujawnione jakiemukolwiek potencjalnemu albo faktycznemu nabywcy zewnętrznemu takich aktywów lub mogą wchodzić w skład takich przeniesionych aktywów.

 

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII

W tej części znajdują się informacje na temat:

 • rodzajów plików cookie, które wykorzystujemy w naszych witrynach internetowych
 • reklamodawców zewnętrznych
 • witryn internetowych osób trzecich
 • kontrolowania ustawień plików cookie

 

Rodzaje plików cookie, które wykorzystujemy w naszych witrynach internetowych

Wykorzystujemy pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie (zwane dalej łącznie „Plikami cookie”) w celu śledzenia informacji zapewnianych przez Państwa przeglądarkę i aplikację oprogramowania, kiedy korzystają Państwo z naszych witryn internetowych. Plik cookie to mała informacja, którą witryna internetowa przechowuje w przeglądarce internetowej na Państwa urządzeniu i może później odzyskać. „Sesyjne” Pliki cookie są tymczasowe i wygasają wraz z końcem sesji w przeglądarce, tzn. kiedy opuszczają Państwo witrynę internetową. Sesyjne Pliki cookie umożliwiają witrynie internetowej rozpoznawanie Państwa i przenoszą informacje, gdy zmieniają Państwo strony podczas pojedynczej sesji w przeglądarce, a także umożliwiają wydajniejsze korzystanie z witryny internetowej. Natomiast „trwałe” Pliki cookie pozostają w folderze Plików cookie w przeglądarce nawet po opuszczeniu witryny internetowej i zamknięciu przeglądarki. Umożliwiają one witrynie rozpoznawanie Państwa, gdy Państwo powrócą, zapamiętywanie Państwa preferencji i świadczenie usług dostosowanych do Państwa potrzeb. Plik cookie nie będzie zawierać informacji, które umożliwią nam skontaktowanie się z Państwem drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną ani w żaden inny sposób.

 

Zarówno my, jak i usługodawcy zewnętrzni działający w naszym imieniu, wykorzystujemy sesyjne i trwałe Pliki cookie w celu:

 

 • Zapamiętywania preferencji, które Państwo prześlą, a także tych, które są generowane na podstawie danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszych witryn internetowych i odpowiedzi udzielanych przez Państwa w sondażach i ankietach znajdujących się w naszych witrynach internetowych;
 • Mierzenia korzystania przez Państwa z naszych witryn internetowych w ramach starań związanych z doskonaleniem ich jakości i poprawianiem ogólnego komfortu użytkowania, w tym śledzenia wyświetleń stron, daty i godziny dostępu do witryny internetowej oraz innych danych dotyczących użytkowania, a także określenia Państwa systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki (ale nie innych informacji na temat Państwa komputera czy programów, które się na nim znajdują) oraz ogólnej lokalizacji geograficznej, oraz
 • Umożliwienia Państwu udostępniania określonych informacji z naszych witryn internetowych za pomocą przycisków dodawania do zakładek w mediach społecznościowych, pocztą elektroniczną albo na stronach społecznościowych.

 

Wspomniani powyżej usługodawcy zewnętrzni wykorzystują wszystkie dane osobowe, które zgromadzą w naszym imieniu wyłączenie w celu świadczenia na naszą rzecz usług objętych umową. Zobowiązali się oni również do przestrzegania ograniczeń związanych z zachowaniem poufności.

 

Możemy wykorzystywać zagregowane dane dotyczące korzystania, aby śledzić trendy i analizować wzorce w naszych witrynach internetowych. Jeżeli zarejestrują się Państwo, aby uzyskać dostęp do jakiegoś obszaru naszej witryny internetowej, witryna rozpozna, kim Państwo są, i zgromadzi wszelkie przesłane przez Państwa informacje (w tym subskrypcję wiadomości e-mail itp.). Informacje zgromadzone na Państwa temat poprzez tę witrynę internetową mogą zostać powiązane z innymi informacjami umożliwiającymi określenie tożsamości, które posiadamy na Państwa temat.

 

Reklamodawcy zewnętrzni

Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych, aby dostarczały w naszym imieniu reklamy w innych witrynach w całym Internecie. W celu mierzenia i śledzenia skuteczności takich reklam firmy te przeważnie korzystają z Plików cookie, w związku z czym Plik cookie może zostać ustawiony w folderze Plików cookie Państwa przeglądarki, kiedy klikną Państwo jedną z naszych reklam, albo odwiedzą Państwo stronę internetową powiązaną z naszymi kampaniami reklamowymi. Firmy te mogą wykorzystywać i mierzyć informacje dotyczące wizyt w naszej witrynie w ramach tego samego procesu. Informacje na Państwa temat zapewniane nam przez te firmy będą zanonimizowane.

 

Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych

Nasze witryny internetowe zawierają łącza do stron podmiotów zewnętrznych (w tym przyciski dodawania zakładek do mediów społecznościowych, które umożliwiają Państwu udostępnianie określonych treści w naszych witrynach internetowych). Chociaż niektóre z podmiotów kontrolujących te witryny internetowe zawarły z nami umowy, jednak nie jest tak w przypadku wszystkich, zalecamy więc zapoznawanie się z poszczególnymi informacjami o ochronie prywatności i wykorzystaniu plików cookie oraz innymi warunkami każdej z witryn internetowych, do których zamieszczamy łącza, przed przesłaniem swoich danych osobowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące w nich warunki korzystania ani informacje o ochronie prywatności i nie mamy nad nimi kontroli, nie zapoznaliśmy się z nimi oraz nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o treści znajdujące się w tych witrynach internetowych, ani za sposób, w jaki wykorzystują one Pliki cookie i obchodzą się z danymi osobowymi. Niniejsza informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania w przypadku korzystania przez Państwa z witryn internetowych podmiotów zewnętrznych.

 

Kontrolowanie ustawień Plików cookie

Większość przeglądarek jest wstępnie ustawiona, aby przyjmować Pliki cookie. Można jednak zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Możliwe może również być skonfigurowanie przeglądarki w taki sposób,

 

aby umożliwić przyjmowanie określonych Plików cookie, albo żeby za każdym razem, kiedy nowy Plik cookie ma zostać przechowany na urządzeniu, wyświetlane było powiadomienie, aby mogli Państwo zdecydować, czy przyjąć czy też odrzucić dany Plik cookie. Można również wyłączyć korzystanie z Plików cookie poprzez skonfigurowanie ustawień przeglądarki tak, aby odrzucać Pliki cookie. Aby uzyskać instrukcje dotyczące wyłączenia Plików cookie, proszę zapoznać się z częścią dotyczącą pomocy w swojej przeglądarce. Więcej informacji na temat Plików cookie, tego jak działają, tego dlaczego są tak użyteczne i tego jak je wyłączyć, można znaleźć w witrynie www.allaboutcookies.org.

 

Jeżeli nie chcą Państwo przyjmować Plików cookie z naszej Witryny internetowej, proszę wyłączyć je, albo powstrzymać się od korzystania z naszej witryny internetowej. Wyłączenie Plików cookie może oznaczać, że będą Państwo mieć dostęp do ograniczonej funkcjonalności albo nie będą Państwo mogli korzystać z części albo całości naszej witryny internetowej.

 

Informacje na temat Plików cookie używanych przez konkretną aplikację szukać należy w polityce korzystania z Plików cookie danej aplikacji. Więcej informacji o tym, w jaki sposób witryna bnymellon.com gromadzi informacje za pomocą Plików cookie i technologii śledzących znajdą Państwo w Polityce Cookie dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

 

PROWADZENIE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

W tej części znajdują się informacje na temat

 • Sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, aby przedstawiać Państwu aktualne informacje na temat naszych produktów i usług
 • Sposobu, w jaki mogą Państwo zarządzać swoimi preferencjami w zakresie marketingu

 

Jak wykorzystujemy dane osobowe, aby przedstawiać Państwu aktualne informacje na temat naszych produktów i usług?

Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać, aby informować Państwa o produktach i usługach BNY Mellon, które naszym zdaniem Państwa zainteresują. Możemy kontaktować się z Państwem pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, telefonicznie albo poprzez inne kanały komunikacji, które naszym zdaniem mogą Państwo uznać za pomocne. W każdym przypadku będziemy szanować Państwa preferencje dotyczące tego, w jaki sposób życzą sobie Państwo, abyśmy zarządzali działaniami marketingowymi skierowanymi do Państwa.

 

Sposób, w jaki mogą Państwo zarządzać swoimi preferencjami w zakresie marketingu

Aby chronić Państwa prawa dotyczące ochrony prywatności i zapewnić Państwu kontrolę nad tym, w jaki sposób będziemy zarządzać marketingiem skierowanym do Państwa:

 • podejmiemy działania w celu ograniczenia marketingu bezpośredniego w uzasadnionym i proporcjonalnym stopniu oraz będziemy wysyłać Państwu wyłącznie wiadomości, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, albo Państwa dotyczyć;
 • w każdej chwili mogą Państwo zażądać, abyśmy zaprzestali marketingu bezpośredniego. Mogą Państwo zażądać, żebyśmy zaprzestali wysyłania Państwu marketingowych wiadomości elektronicznych, stosując się do instrukcji znajdujących się w łączu „Anuluj subskrypcję”, które znajduje się w wysyłanych przez nas marketingowych wiadomościach e-mail. Mogą Państwo również skontaktować się z nami. Proszę określić, czy chcieliby Państwo, abyśmy zaprzestali wszelkich form marketingu, czy tylko określonego typu (np. wiadomości e-mail); oraz
 • mogą Państwo zmienić sposób zarządzania w swojej przeglądarce plikami cookie, które mogą służyć do zapewniania reklam internetowych, stosując się do instrukcji na temat zmiany ustawień w przeglądarce zgodnie z wyjaśnieniami powyżej.

Zalecamy, aby rutynowo weryfikowali Państwo informacje o ochronie prywatności i ustawienia preferencji dostępne na platformach mediów społecznościowych, a także preferencje na swoim koncie BNY Mellon.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE

W tej części znajdują się informacje na temat:

 • Sposobu, w jaki prowadzimy swoją działalność jako firma globalna i przekazujemy dane za granicę;
 • Podjętych przez nas ustaleń mających na celu ochronę Państwa danych osobowych w przypadku przekazywania ich za granicę.

 

BNY Mellon prowadzi działalność na całym świecie. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w krajach, w których obowiązują inne standardy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym w Stanach Zjednoczonych i w Indiach. BNY Mellon zastosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem i będzie podlegać starannemu zarządzaniu w celu ochrony Państwa praw związanych z prywatnością i interesów, oraz że przekazywanie danych będzie ograniczać się do krajów, które uznaje się za zapewniające odpowiedni stopień ochrony prawnej, albo jeżeli w zadowalającym stopniu uznamy, że podjęto alternatywne ustalenia mające na celu ochronę Państwa praw związanych z prywatnością. W tym celu:

 • przekazywanie danych wewnątrz BNY Mellon objęte będzie umową zawartą z członkami BNY Mellon (umową wewnątrzgrupową), która zobowiązuje każdego członka do zapewnienia odpowiedniego i jednolitego stopnia ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca, do którego zostaną one przekazane wewnątrz BNY Mellon;
 • gdy przekazujemy dane osobowe poza BNY Mellon albo podmiotom zewnętrznym, które pomagają nam w dostarczaniu naszych produktów i świadczeniu naszych usług, uzyskujemy od nich zobowiązania umowne do ochrony tych danych osobowych, albo
 • gdy otrzymujemy ze strony organów porządkowych albo organów regulacyjnych wnioski o przekazanie informacji, skrupulatnie potwierdzamy zasadność tych wniosków przed ujawnieniem danych

 

Mają Państwo prawo skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przez nas (w tym kopie odpowiednich zobowiązań umownych) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych podczas przekazywania ich, jak wspomniano powyżej.

 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE? Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy i utrzymujemy kompleksowy program bezpieczeństwa informacji obejmujący pisemne polityki i procedury opracowane celem ochrony poufności i integralności danych osobowych. Program bezpieczeństwa informacji zawiera zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne odpowiednie do rodzaju informacji, których sprawa dotyczy, opracowane w celu: (i) zachowania bezpieczeństwa i poufności tych informacji; (ii) chronienia takich informacji przed wszelkimi przewidywanymi zagrożeniami lub niebezpieczeństwami związanymi z ich bezpieczeństwem lub integralnością; (iii) chronienia takich informacji przed nieupoważnionym dostępem albo wykorzystaniem, które mogłyby spowodować istotne szkody, oraz (iv) zapewnienia odpowiedniego usuwania takich informacji. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zależy również po części od bezpieczeństwa urządzenia, z którego Państwo korzystają do komunikacji z nami, stosowanych przez Państwa zabezpieczeń chroniących identyfikatory użytkownika i hasła oraz bezpieczeństwa zapewnianego przez Państwa dostawcę usług internetowych.

 

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to w uzasadnionym stopniu niezbędne do celów, w jakich zostały one zgromadzone, jak to wyjaśniono w niniejszej informacji. W określonych okolicznościach możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres, na przykład wtedy, kiedy będzie to od nas wymagane zgodnie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi, rachunkowymi albo niezbędnymi wymogami technicznymi.

W określonych okolicznościach możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres, abyśmy posiadali rzetelną dokumentację Państwa stosunków z nami na wypadek jakichkolwiek skarg albo zarzutów, albo jeżeli będziemy w uzasadnionym stopniu przekonani o możliwości wystąpienia sporu sądowego dotyczącego Państwa danych osobowych albo stosunków.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W CELU ZAPEWNIENIA POMOCY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SWOJĄ PRYWATNOŚCIĄ

Z zastrzeżeniem określonych wyjątków oraz w pewnych przypadkach zależnych od wykonywanych przez nas czynności w zakresie przetwarzania przysługują Państwu określone prawa dotyczące Państwa danych osobowych. Państwa prawa mogą różnić się w zależności od Państwa lokalizacji. Proszę kliknąć poniższe łącza, aby dowiedzieć się więcej na temat każdego z praw, które mogą Państwu przysługiwać:

 

 

Przed ujawnieniem żądanych przez Państwa danych osobowych możemy poprosić Państwa o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości i ze względów bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty, gdy pozwala na to prawo, na przykład jeżeli Państwa żądanie będzie w widoczny sposób bezpodstawne albo nadmierne.

 

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw kontaktując się z nami. Z zastrzeżeniem kwestii prawnych i innych dozwolonych kwestii dołożymy uzasadnionych starań, aby niezwłocznie uszanować Państwa żądanie, albo poinformować Państwa, jeżeli będziemy potrzebowali dalszych informacji, aby je zrealizować.

 

Nie zawsze możemy być w stanie w pełni ustosunkować się do Państwa żądania, na przykład jeżeli miałoby to wpływ na zobowiązanie do zachowania poufności wobec innych osób, albo jeżeli będziemy uprawnieni na mocy prawa do postąpienia w inny sposób.

 

Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do żądania, abyśmy zapewnili Państwu dostęp do kopii Państwa danych osobowych, które przechowujemy, oraz prawo do uzyskania informacji na temat: (a) źródła Państwa danych osobowych; (b) celów, podstawy prawnej i metod przetwarzania; (c) tożsamości administratora danych, oraz (d) podmiotów albo kategorii podmiotów, którym możemy przekazywać Państwa dane osobowe.

 

Prawo do sprostowania albo usunięcia danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do żądania, abyśmy sprostowali nieprawidłowe dane osobowe. Możemy podejmować próby zweryfikowania prawidłowość danych osobowych przed ich sprostowaniem.

W ograniczonych okolicznościach mogą Państwo również zażądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, gdy:

 • nie są one już potrzebne do celów, do których je zgromadzono, albo
 • wycofali Państwo swoją zgodę (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), albo
 • w następstwie skutecznego skorzystania z prawa do sprzeciwu (patrz prawo do sprzeciwu), albo
 • dane przetwarzano niezgodnie z prawem, albo
 • wymagane jest to w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu BNY Mellon

 

Nie mamy obowiązku zastosować się do Państwa żądania o usunięcie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne:

 • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, albo do ustalenia,
 • dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

Mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak wyłącznie gdy:

 • prawidłowość danych zostanie podważona, abyśmy mogli zweryfikować ich prawidłowość, albo ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, albo
 • nie są one już potrzebne do celów, do których je zgromadzono, ale wciąż potrzebujemy ich do określenia, wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych, albo
 • skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwu, a my rozpatrujemy Państwa żądanie.

 

Możemy w dalszym ciągu wykorzystywać Państwa dane osobowe po wniesieniu żądania o ograniczenie przetwarzania:

 

 • gdy mamy Państwa zgodę, albo
 • w celu określenia, wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych, albo
 • w celu ochrony praw innych osób fizycznych bądź

 

Prawo do przekazywania Państwa danych osobowych

Mogą Państwo poprosić nas o przekazanie Państwu Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, albo poprosić nas o przekazanie ich bezpośrednio innemu administratorowi danych, jednak w każdym przypadku wyłącznie gdy:

 

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, albo w ramach realizacji zawartej z Państwem umowy, oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

Mogą Państwo sprzeciwić się wszelkiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych, którego podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes, jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawa podstawowe i swobody przeważają nasz prawnie uzasadniony interes.

 

Gdy zgłoszą Państwo sprzeciw, mamy możliwość wykazać, że mamy istotny prawnie uzasadniony interes, który ma znaczenie nadrzędne wobec Państwa praw i swobód.

 

Prawo do sprzeciwu wobec sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego

Mogą Państwo zażądać, abyśmy zmienili sposób, w jaki kontaktujemy się z Państwem w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

 

Mogą Państwo zażądać, abyśmy nie przekazywali Państwa danych osobowych niestowarzyszonym podmiotom zewnętrznym w celach związanych z marketingiem bezpośrednim albo w jakichkolwiek innych celach.

 

Prawo do uzyskania kopii informacji na temat zabezpieczeń danych osobowych stosowanych podczas przekazywania ich poza Państwa obszar jurysdykcji

Mogą Państwo uzyskać kopię informacji na temat zabezpieczeń stosowanych podczas przekazywania Państwa danych osobowych do krajów niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, albo instrukcje dotyczące tego, gdzie można znaleźć takie informacje.

 

Możemy zredagować umowy dotyczące danych, aby chronić informacje na temat warunków handlowych.

 

Prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego

W razie wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Chociaż mają Państwo prawo skontaktować się z organem nadzorczym w każdej chwili, prosimy, żeby wszelkie problemy spróbowali Państwo najpierw rozwiązać we współpracy z nami.

 

KONTAKT

Główną osobą do kontaktu we wszelkich sprawach wynikających z niniejszej informacji o ochronie prywatności jest nasz Inspektor ochrony danych. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się na następujące sposoby:

 

pocztą elektroniczną: Global_Privacy_Compliance@bnymellon.com

pocztą tradycyjną:

The Data Protection Officer

BNY Mellon

160 Queen Victoria Street

London EC4V 4LA

 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości bądź skarg dotyczących przestrzegania przez nas niniejszej informacji i przepisów o ochronie danych, albo jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, zachęcamy, aby najpierw skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych. Przeprowadzimy czynności wyjaśniające i postaramy się rozwiązać wszelkie skargi i spory oraz dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby uszanować Państwa życzenia dotyczące korzystania z praw możliwie jak najszybciej, a w każdym przypadku w terminach przewidzianych w przepisach o ochronie danych.

 

Kontakt z właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego ds. ochrony danych (tj. właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy albo miejsca popełnienia rzekomego naruszenia) w każdej chwili. Prosimy, aby przed wniesieniem skargi do miejscowego organu nadzorczego wszelkie problemy spróbowali Państwo najpierw rozwiązać we współpracy z nami. Listę organów nadzorczych ds. ochrony danych osobowych właściwych dla krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego znajdą Państwo klikając w poniższy link. W celu wniesienia skargi właściwej miejscowo dla Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju należy skontaktować się z Biurem Komisarza Ochrony Danych Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju. W Wielkiej Brytanii organem właściwym będzie Biuro Komisarza ds. Informacji.