Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN DE BANK OF NEW YORK MELLON EMEA    

De Bank of New York Mellon Corporation en haar filialen (samen ‘BNY Mellon’, ‘wij’, ‘ons’ genoemd) nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van gegevensbescherming en privacy serieus. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, waaronder:

 

We kunnen de privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen om deze up-to-date te houden met de wettelijke vereisten en de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren. Controleer deze pagina’s regelmatig op de laatste versie van dit bericht. Als we deze privacyverklaring ingrijpend wijzigen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen via onze website of per e-mail (‘Kennisgeving van wijziging’).

 

Belangrijke informatie over BNY Mellon:

De entiteit van BNY Mellon die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens, is het onderdeel van BNY Mellon dat oorspronkelijk informatie van of over u verzamelt. Dit zal worden toegelicht in afzonderlijke privacyverklaringen die beschikbaar worden gesteld wanneer uw persoonsgegevens voor het eerst door die entiteit van BNY Mellon worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer u of het bedrijf waarvoor u werkt, ons inschakelt om een dienst te verlenen.

Meer informatie over BNY Mellon vindt u op www.bnymellon.com of door contact met ons op te nemen via de gegevens onder contact met ons.

 

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE EN WANNEER EN WAAROM GEBRUIKEN WE DEZE

In dit deel vindt u meer informatie over:

·       De soorten persoonsgegevens die we verzamelen

·       Hoe we persoonsgegevens gebruiken

·       Wanneer we persoonsgegevens verzamelen

·       De wettelijke basis voor het gebruik van persoonsgegevens

 

Betrokkenen bij BNY Mellon

Als BNY Mellon informatie over u verzamelt, zult u meestal:

 • geregistreerd zijn bij of gebruik maken van een van onze websites of onlinediensten;
 • een particuliere klant zijn;
 • een van onze institutionele klanten vertegenwoordigen;
 • met ons als dienstverlener werken; en/of
 • een kantoor van BNY Mellon hebben bezocht of uzelf hebben geregistreerd om een evenement van BNY Mellon bij te wonen.

 

 

Persoonsgegevens die we verzamelen

 

De persoonsgegevens die we verzamelen, vallen onder een van de onderstaande categorieën:

Uw naam en de manier waarop contact met u kan worden opgenomen

Basiscontactgegevens over u, inclusief uw handtekening

Identificatiegegevens inclusief unieke beschrijvingen

Door de overheid afgegeven identificatoren, overige unieke identificatoren, zoals geboortedatum, en persoonlijke beschrijvingen waarmee u geïdentificeerd zou kunnen worden

Financiële en transactionele gegevens

Financiële informatie over u, transactionele- en kredietinformatie, accountverificatiegegevens

Contractuele gegevens

Informatie die wordt verzameld als onderdeel van de producten en diensten die we u leveren

Sociaal-demografische gegevens

Informatie over uw werk of beroep, nationaliteit, opleiding

Technische informatie

Details over uw apparaten en de technologie die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, inclusief IP-adres

Gedragsgegevens

Informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt

Locatie

Gegevens die we ontvangen over uw locatie

Communicatie en bewakingscamera’s

Informatie die we vastleggen via uw communicatie met ons, bv. opnames van telefoongesprekken, e-mails en instant messaging, en beelden van bewakingscamera’s als u onze kantoren bezoekt

Openbaar beschikbare gegevens

Details over u die in openbare archieven staan en informatie over u die openlijk beschikbaar is op Internet

Gevoelige categorieën van gegevens

Bepaalde soorten persoonlijke informatie, waaronder persoonlijke informatie over gezondheid of strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, die door de wet en andere voorschriften als een bijzondere categorie van informatie worden gezien en die extra worden beschermd. We verzamelen en gebruiken dit soort gegevens alleen als de wet het toelaat.

 

 

 

De persoonsgegevens die we verzamelen, zullen worden gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden:

 

Waarvoor wij uw gegevens gebruiken

Wettelijke grondslag

Onze gerechtvaardige belangen

Uw relatie met BNY Mellon beheren

·       Onze relatie met u of uw bedrijf beheren, bijvoorbeeld door uit te zoeken hoe we het beste met u in contact kunnen komen

·       Nieuwe manieren ontwikkelen zodat we aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen en onze activiteiten kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld door feedback van klanten te vragen of ons marktonderzoek te delen

·       Marketingactiviteiten ontwikkelen en uitvoeren zodat we onze klanten op de hoogte kunnen houden van onze producten en diensten

·       Ons merk ontwikkelen en beheren

 

·    Gerechtvaardigde belangen

·    Toestemming (waar wettelijk vereist)

 

·       Bepalen welke producten en diensten voor u interessant kunnen zijn en u hierover informeren

·       Met u communiceren over BNY Mellon en onze inzichten over de sector en voor ‘thought leadership’ zorgen

·       Uw toestemming vragen wanneer we die nodig hebben om contact met u op te nemen

·       Onze gegevens up-to-date houden en uw communicatievoorkeuren respecteren

 

Onze producten en diensten ontwikkelen, leveren en ondersteunen

 

·       Onze producten en diensten leveren aan onze individuele en institutionele klanten

·       Advies of begeleiding geven, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze producten en diensten te ondersteunen

·       Nieuwe en bestaande producten en diensten ontwikkelen, testen en beheren

·       Begrijpen hoe onze klanten producten en diensten van ons en andere organisaties gebruiken, bijvoorbeeld door middel van onderzoek en analyses

·       Controle uitoefenen op de wijze waarop we werken met andere bedrijven die diensten verlenen aan ons en onze klanten, bijvoorbeeld onze relaties met verkopers en leveranciers

 

·       Contractuele verplichting

·       Wettelijke verplichting

·       Gerechtvaardigde belangen

·       Toestemming (indien wettelijk vereist)

·       De ontwikkeling van onze producten en diensten mogelijk maken, en wat we daarvoor in rekening brengen

·       Relevante klanten voor nieuwe producten en diensten definiëren

·       Ervoor zorgen dat we effectief en efficiënt kunnen voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen

·       Voldoen aan wettelijke vereisten

 

De producten en diensten die we leveren, beheren

 

·       Betalingen aan klanten uitvoeren en beheren

·       Treasury en investeringsproducten en -diensten beheren en leveren

·       Verschuldigde vergoedingen, kosten en rente op klantenrekeningen beheren

·       Aan ons verschuldigde bedragen innen en terugvorderen

·       Onze rechten zoals vastgelegd in overeenkomsten of contracten uitoefenen

 

·       Toestemming (waar wettelijk vereist)

·       Contractuele verplichting

·       Gerechtvaardigde belangen

 

 

·       Ervoor zorgen dat we effectief en efficiënt kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen

·       Voldoen aan wettelijke vereisten

 

Criminele activiteiten voorkomen en opsporen

·       Fraude, financiële criminaliteit en witwaspraktijken opsporen, onderzoeken, melden en voorkomen, bijvoorbeeld door middel van ‘ken uw klant’-controles, antiwitwasscreening en andere identiteitscontroles

·       Aan overige wetten en voorschriften die op ons van toepassing zijn, voldoen, bijvoorbeeld andere financiële diensten of nationale wetgevingen

 

·       Contractuele verplichting

·       Wettelijke verplichting

·       Algemeen belang

·       Gerechtvaardigde belangen

 

·       Ervoor zorgen dat we effectief en efficiënt kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen

·       Voldoen aan wettelijke vereisten

 

Ons merk, onze activiteiten en de belangen van onze klanten beschermen

 

·       Risico’s voor ons en onze klanten beheren, bijvoorbeeld door onderzoek en statistische analyse 

·       Op klachten reageren en deze oplossen

·       Aan buitenlandse wetten, wetshandhaving en regelgevende vereisten voldoen die gevolgen kunnen hebben voor ons als wereldwijde instelling

·       Onze IT-systemen, netwerk en infrastructuur beschermen

·       Onze activiteiten op een efficiënte en juiste manier runnen, bijvoorbeeld het beheer van onze financiële positie, het versterken van onze mogelijkheden om zaken te doen, maar ook planning, communicatie, corporate governance of audit

·       Rechtsvorderingen doen gelden en ons verdedigen tegen juridische geschillen

 

 

·       Gerechtvaardigde belangen

·       Ervoor zorgen dat we effectief en efficiënt kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen

·       Ervoor zorgen dat we onze wettelijke rechten kunnen uitoefenen

·       Voldoen aan wettelijke vereisten

 

 

 

Waar verzamelen we uw persoonsgegevens vandaan

 

We zullen de persoonsgegevens die we gebruiken voor bovenstaande doeleinden, verzamelen vanuit een of meer van onderstaande bronnen:

 

 • rechtstreeks van u in het kader van onze relatie, ook wanneer u onze producten, diensten en websites gebruikt;
 • van andere entiteiten van BNY Mellon;
 • van derden die gemachtigd zijn om uw gegevens met ons te delen, zoals tussenpersonen, makelaars, onze institutionele klanten en dienstverleners;
 • van openbaar beschikbare informatiebronnen.

 

 

De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen wanneer we ervan overtuigd zijn dat we over een gepaste rechtsgrond beschikken om dit te doen. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in andere delen van deze privacyverklaring, waar we aangeven dat we een of meer van de volgende redenen zullen hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken:

 

 • ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een contract met u uit te voeren of om stappen te ondernemen zodat een contract met u kan worden aangegaan, bijvoorbeeld wanneer u ons vraagt om u een product of dienst te leveren;
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we hebben, bijvoorbeeld wanneer we verplicht zijn om aangifte te doen bij de belastingdienst;
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens is vereist om regelgevende redenen die in het algemeen belang zijn, bijvoorbeeld om financiële criminaliteit te voorkomen en op te sporen;
 • u hebt ons toestemming gegeven om de persoonsgegevens te gebruiken, bijvoorbeeld als u ermee hebt ingestemd om marketingcommunicatie te ontvangen;
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens is in ons gerechtvaardigd belang als commerciële organisatie zodat we diensten kunnen verlenen aan onze klanten, op voorwaarde dat ons gebruik proportioneel is en uw privacyrechten gerespecteerd worden; wanneer we ons gerechtvaardigd belang gebruiken, zullen we u vertellen wat dat belang is.

 

 

 

HET DELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE BINNEN BNY MELLON, MET DERDEN EN MET ONZE TOEZICHTHOUDERS

In dit deel vindt u meer informatie over hoe we persoonlijke informatie delen:

·       Binnen BNY Mellon

·       Met derden die ons helpen onze producten en diensten te leveren

·       Met onze toezichthouders

 

 

We delen uw gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven:

 

 • binnen BNY Mellon, wanneer deze bekendmaking noodzakelijk is om u onze diensten te verlenen of om onze activiteiten te beheren;
 • met derden die onze activiteiten helpen beheren en diensten helpen leveren. Deze derden hebben ingestemd met beperkingen inzake vertrouwelijkheid en gebruiken alle persoonsgegevens die we met hen delen of die ze namens ons verzamelen, uitsluitend met het oog op het verlenen van de overeengekomen dienst aan ons. Hiertoe behoren IT-dienstverleners die helpen onze IT- en backofficesystemen te beheren;
 • met agentschappen en organisaties die fraude in financiële diensten willen voorkomen;
 • met onze toezichthouders;
 • om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels en aan verzoeken van wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en andere overheidsinstanties;
 • we kunnen in geaggregeerde, statistische vorm niet-persoonlijke informatie delen met onze zakenpartners, gelieerde ondernemingen of adverteerders over de bezoekers van onze website, het gebruikersverkeer en het gebruik van de website;
 • BNY Mellon kan in de toekomst alle of een deel van de activa aan een derde verkopen of overdragen. Uw persoonlijke informatie, technische informatie over uw apparaat of browser en/of andere anonieme informatie die wij van u verkrijgen via de websites, kunnen worden doorgegeven aan potentiële of feitelijke derden die dergelijke activa kopen en/of deze informatie kan onder dergelijke activa vallen.

 

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

In dit deel vindt u meer informatie over:

·       De soorten cookies die op onze websites worden gebruikt

·       Externe adverteerders

·       Sites van derden

·       Beheer van uw cookie-instellingen

 

De soorten cookies die op onze websites worden gebruikt

Wij gebruiken cookies, webbakens en soortgelijke technologieën (‘Cookies’) om informatie te traceren die aan ons wordt verstrekt door uw browser en door onze softwaretoepassing wanneer u onze websites gebruikt. Een cookie is een klein stukje informatie dat door een website in de webbrowser van uw apparaat wordt opgeslagen en dat later kan worden opgevraagd. ‘Sessie’-cookies zijn tijdelijk en vervallen aan het einde van een browsersessie, dat wil zeggen wanneer u een website verlaat. Sessiecookies maken het mogelijk dat een website u herkent en informatie overdraagt wanneer u van de ene naar de andere pagina surft tijdens dezelfde browsersessie, en dat u de website zo efficiënt mogelijk kunt gebruiken. ‘Permanente’ cookies, daarentegen, blijven in het cookiebestand van uw browser, zelfs nadat u een website verlaat en de browser gesloten is. Een website kan u herkennen bij uw terugkeer, uw voorkeuren onthouden en u diensten op maat aanbieden. Een cookie bevat geen informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen via telefoon, e-mail of andere middelen.

 

Wij en externe dienstverleners die namens ons handelen, gebruiken sessie- en permanente cookies om:

 • de voorkeuren die u doorgeeft, de voorkeuren die voortvloeien uit uw gebruiksgegevens en uw antwoorden op enquêtes en vragen op onze websites, te onthouden;
 • uw gebruik van onze websites te meten zodat we de kwaliteit ervan en uw algemene ervaring kunnen verbeteren, inclusief het traceren van paginaweergaven, het tijdstip en de datum van de toegang tot een website en andere gebruiksgegevens, en het identificeren van uw besturingssysteem en browsertype (maar geen andere informatie over uw computer of de programma's daarop) en uw algemene geografische locatie; en
 • u bepaalde informatie op onze websites te kunnen laten delen via social bookmarking buttons, per e-mail of op social media.

 

De hierboven vermelde dienstverleners hebben ingestemd met beperkingen over het gebruik van alle persoonsgegevens die ze namens ons verzamelen, uitsluitend met het oog op het verlenen van de overeengekomen dienst aan ons. Ze zijn tevens akkoord gegaan met een aantal beperkingen inzake vertrouwelijkheid.We kunnen geaggregeerde gebruiksgegevens gebruiken om trends op te volgen en patronen te analyseren op onze websites. Als u zich registreert om een deel van onze websites te bezoeken, zal de website herkennen wie u bent en alle informatie verzamelen die u doorgeeft (inclusief abonnement op e-mails, enz.). Informatie die over u wordt verzameld door deze website, kan worden gekoppeld aan andere identificerende informatie die we over u hebben.

 

Reclame van derden

Wij kunnen gebruikmaken van externe reclamebedrijven om namens ons reclame te maken op andere websites op Internet. Om de doeltreffendheid van dergelijke advertenties te meten, maken deze bedrijven standaard gebruik van cookies; een cookie kan dus in het cookiebestand van uw browser worden opgeslagen wanneer u op een van onze advertenties klikt of een webpagina bezoekt die gekoppeld is aan onze reclamecampagnes. Deze bedrijven kunnen ook informatie over uw bezoek aan onze website gebruiken en meten als onderdeel van hetzelfde proces. De informatie die deze bedrijven ons over u verstrekken, zal worden geanonimiseerd.

 

Websites van derden

Onze websites kunnen koppelingen naar sites van derden bevatten (inclusief social bookmarking buttons waarmee u bepaalde content van onze websites kunt delen). Hoewel sommige entiteiten die deze websites beheren, een overeenkomst met ons hebben, is dat niet bij allemaal het geval. Daarom raden we u aan om u vertrouwd te maken met de individuele privacy- en cookieverklaringen en andere voorwaarden van elke gekoppelde website voordat u uw persoonsgegevens doorgeeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over hun gebruiksvoorwaarden of privacyverklaringen, hebben deze niet beoordeeld en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites of hoe zij cookies gebruiken en uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op uw gebruik van een website van derden. 

 

Uw cookie-instellingen beheren

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te aanvaarden. U kunt echter de instellingen van uw browser wijzigen. Het kan ook mogelijk zijn om uw browserinstellingen te configureren om alleen specifieke cookies te accepteren of om u te waarschuwen telkens wanneer een nieuw cookie op uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u kunt beslissen of u het cookie wilt aanvaarden of weigeren. U kunt cookies ook uitschakelen door uw browserinstelling te configureren om cookies te weigeren. Raadpleeg het helpgedeelte van uw browser voor instructies over het uitschakelen van cookies. Ga voor meer informatie over cookies, hun werking, hun nut en over hoe ze kunnen worden uitgeschakeld, naar www.allaboutcookies.org.

 

Als u geen cookies van onze website wilt accepteren, schakel ze dan uit of gebruik onze website niet. Als cookies worden uitgeschakeld, kan dat betekenen dat de website voor u niet optimaal functioneert of dat u onze website geheel of gedeeltelijk niet kunt gebruiken.

 

 Raadpleeg de cookieverklaring van een specifieke applicatie voor informatie over cookies die worden gebruikt door deze applicatie. Voor meer informatie over hoe bnymellon.com informatie verzamelt met behulp van cookies en traceringstechnologieën, kunt u de EMEA-cookieverklaring lezen.

 

 

DIRECT MARKETING

In dit deel vindt u meer informatie over:

 • Hoe we persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten
 • Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren

 

Hoe gebruiken we persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten?

 

We kunnen persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten en diensten van BNY Mellon waarvan we denken dat ze voor u interessant zullen zijn. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, post of telefoon of via andere communicatiekanalen waarvan we denken dat u ze nuttig kunt vinden. In alle gevallen zullen we uw voorkeuren voor de manier waarop u wilt dat we marketingactiviteiten met u beheren, respecteren. 

 

Hoe kunt u uw marketingvoorkeuren beheren?

 

Om uw privacyrechten te beschermen en ervoor te zorgen dat u controle hebt over de manier waarop we marketing met u beheren:

 • zullen we stappen ondernemen om directe marketing tot een redelijk en proportioneel niveau te beperken en u alleen berichten sturen waarvan we denken dat deze interessant of relevant voor u kunnen zijn;
 • kunt u ons te allen tijde vragen om te stoppen met direct marketing. U kunt ons vragen om te stoppen met het verzenden van e-mailmarketing door de link 'uitschrijven' te volgen die u vindt in de e-mailmarketingberichten die we u sturen. U kunt ook contact met ons opnemen.  Geef aan of u wilt dat we stoppen met alle vormen van marketing of alleen met een bepaald type (bv. e-mail); en
 • kunt u de manier waarop uw browser cookies beheert die voor het online aanbieden van reclame worden gebruikt, wijzigen door de instellingen van uw browser aan te passen, zoals hierboven uitgelegd.

 

We raden u aan regelmatig de privacyverklaringen en voorkeursinstellingen die tot uw beschikking staan op social media-platformen, en uw voorkeuren binnen uw BNY Mellon-account te bekijken.

 

WERELDWIJDE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

In dit deel vindt u meer informatie over:

·       Hoe wij werken als een wereldwijd bedrijf en gegevens internationaal overdragen

·       Welke regelingen we hebben om uw persoonsgegevens te beschermen als we deze in het buitenland overdragen


BNY Mellon opereert wereldwijd. Bijgevolg kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in landen die onderworpen zijn aan verschillende standaarden van gegevensbescherming, zoals in de Verenigde Staten en India. BNY Mellon zal gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd zodat uw privacyrechten en -belangen worden beschermd. Tevens worden door BNY Mellon gepaste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht beperkt blijft tot landen waarvan wordt erkend dat deze een geschikte mate van wettelijke bescherming bieden of waar we ervan overtuigd kunnen zijn dat er alternatieve regelingen zijn getroffen om uw privacyrechten te beschermen. Daartoe:

 • zullen de overdrachten binnen BNY Mellon onder een overeenkomst vallen tussen leden van BNY Mellon (een overeenkomst binnen de Groep) die elk lid contractueel verplicht ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens overal waar ze binnen BNY Mellon worden overgedragen, een passend en consistent beschermingsniveau krijgen;
 • worden contractuele afspraken gemaakt ter bescherming van uw persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens buiten BNY Mellon of aan derden die onze producten en diensten helpen leveren, worden overgedragen; of
 • zullen we verzoeken om informatie die we ontvangen van wetshandhavingsautoriteiten of toezichthouders, zorgvuldig valideren voordat persoonsgegevens worden bekendgemaakt.

 

U hebt het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de waarborgen die we hebben ingevoerd (inclusief een kopie van relevante contractuele afspraken) voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens wanneer deze worden overgedragen zoals hierboven vermeld.

 

 

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN EN OPSLAAN  

 

Veiligheid

We hebben een uitgebreid informatiebeveiligingsprogramma ingevoerd en passen dit programma toe door middel van schriftelijke beleidslijnen en procedures, bedoeld om de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonlijke informatie te beschermen. Het informatiebeveiligingsprogramma bevat administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen, passend bij het soort informatie in kwestie, bedoeld om: (i) de beveiliging en vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven; (ii) te beschermen tegen verwachte bedreigingen of gevaren voor de beveiliging of integriteit van dergelijke informatie; (iii) te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of gebruik van dergelijke informatie die tot aanzienlijke schade zou kunnen leiden, en (iv) te zorgen voor een passende verwijdering van dergelijke informatie. De beveiliging van uw persoonlijke informatie hangt ook gedeeltelijk af van de beveiliging van de apparaten die u gebruikt om met ons te communiceren, de beveiliging die u gebruikt om gebruikers-ID's en wachtwoorden te beschermen en de beveiliging die door uw Internetproviders wordt geboden.

 

Uw persoonsgegevens delen

We zullen uw persoonlijke informatie opslaan zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, zoals uitgelegd in deze verklaring. In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie voor langere tijd opslaan, bijvoorbeeld wanneer we dit moeten doen wegens wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of noodzakelijke technische vereisten.

 

In specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens langer bewaren, zodat we een accuraat overzicht hebben van uw contacten met ons in geval van klachten of vragen, of indien we redelijkerwijs geloven dat er een kans bestaat op rechtszaken met betrekking tot uw persoonsgegevens of contacten.

 

WETTELIJKE RECHTEN OM UW PRIVACY TE HELPEN BESCHERMEN

Onder voorbehoud van bepaalde vrijstellingen en, in sommige gevallen, afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die wij ondernemen, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Let op: uw rechten kunnen verschillen afhankelijk van uw locatie. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over al uw rechten:

 

We kunnen u om aanvullende informatie vragen voor de bevestiging van uw identiteit en voor veiligheidsdoeleinden, voordat we de gevraagde persoonlijke informatie aan u bekendmaken. We behouden ons het recht voor om, indien wettelijk toegestaan, een vergoeding in rekening te brengen, bijvoorbeeld als uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Behoudens wettelijke en andere toegestane overwegingen zullen we redelijke inspanningen leveren om uw verzoek onmiddellijk te honoreren of u te informeren als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen. 

 

Het is mogelijk dat we uw verzoek niet altijd volledig kunnen behandelen, bijvoorbeeld als uw verzoek gevolgen zou kunnen hebben op de geheimhoudingsplicht die we aan anderen verschuldigd zijn, of als we wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier te behandelen.

Recht op toegang tot persoonlijke informatie

 

U hebt het recht te verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens die we in ons bezit hebben, en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over: (a) de bron van uw persoonsgegevens; (b) de doeleinden, de rechtsgrond en de verwerkingsmethoden; (c) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke; en (d) de entiteiten of categorieën van entiteiten aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen.

 

Recht om persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen

 

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Wij kunnen proberen de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren voordat wij deze rectificeren.

U kunt ook vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen in een aantal situaties waarbij:

 • ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden ingezameld; of
 • u uw toestemming hebt ingetrokken (wanneer de gegevensverwerking gebaseerd was op toestemming); of
 • na een succesvol recht van bezwaar (zie recht van bezwaar); of
 • de informatie onrechtmatig is verwerkt; of
 • er aan een wettelijke verplichting die op BNY Mellon rust, moet worden voldaan.

 

Wij zijn niet verplicht gevolg te geven aan uw verzoek om persoonsgegevens te wissen indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

 • voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 

Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te beperken, maar alleen wanneer:

 • de juistheid ervan wordt betwist, zodat wij de juistheid ervan kunnen controleren; of
 • de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat deze persoonsgegevens worden gewist; of
 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar we ze wel nodig hebben voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering; of
 • u het recht van bezwaar hebt uitgeoefend en wij uw verzoek in overweging nemen.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking:

 • indien wij uw toestemming hebben; of
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering; of
 • de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen.

 

Recht om uw persoonsgegevens over te dragen

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm te verstrekken of u kunt vragen deze rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, maar in elk geval alleen wanneer:

 • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst met u; en
 • de verwerking langs geautomatiseerde weg plaatsvindt.

 

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in ons gerechtvaardigde belang als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

Als u bezwaar maakt, hebben we de mogelijkheid om aan te tonen dat we zwaarwegende gerechtvaardigde belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

 

Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden

U kunt ons verzoeken de wijze waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden, te wijzigen.

U kunt vragen dat wij uw persoonsgegevens niet overdragen aan niet-verbonden derden met het oog op direct marketing of andere doeleinden.

 

Recht om het verkrijgen van een kopie van de waarborgen die worden gebruikt voor overdrachten van persoonsgegevens buiten uw rechtsgebied

U kunt vragen om een kopie of verwijzing naar de waarborgen onder welke uw persoonsgegevens naar landen worden overgedragen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.

We kunnen gegevensovereenkomsten opstellen om commerciële voorwaarden te beschermen.

 

Recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken. We verzoeken u eerst te proberen eventuele problemen met ons op te lossen, hoewel u het recht hebt om te allen tijde contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit. 

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

De belangrijkste contactpersoon voor alle problemen die voortvloeien uit deze privacyverklaring, is onze Data Protection Officer. U kunt contact opnemen met de Data Protection Officer op de volgende manieren:

 

Per e-mail: Global_Privacy_Compliance@bnymellon.com

Per post:

Data Protection Officer

BNY Mellon

160 Queen Victoria Street

London EC4V 4LA

 

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over onze naleving van deze verklaring en de wetgeving inzake gegevensbescherming, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden we u aan eerst contact op te nemen met onze Data Protection Officer. We zullen klachten en geschillen onderzoeken en trachten op te lossen en zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw wens om uw rechten uit te oefenen, zo snel mogelijk en in elk geval binnen de door de wetten inzake gegevensbescherming voorziene termijnen te honoreren.

 

Om contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (d.w.z. van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk). We verzoeken u problemen eerst met ons te proberen op te lossen voordat u een klacht indient bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming binnen de Europese Economische Ruimte kunt u hier raadplegen. Voor klachten met betrekking tot het Dubai International Financial Centre kunt u contact opnemen met Office of the Commissioner of Data Protection Dubai International Financial Service Authority.